ONS Brielle

Vereniging Verontruste Burgers Voorne over zonnepark Tinte

In het Briels Nieuwsland (digitaal) was een belangrijk artikel te vinden over het standpunt van de Vereniging Verontruste Burgers Voorne over zonnepark Tinte.

o.a. staat er:

Zonnepark
Vanuit deze doelstelling en naar aanleiding van de melding in de Weekblad Westvoorne dat de gemeente niet op voorhand negatief staat ten opzichte van de aanleg van een zonnepark aan de Konneweg, achten wij het van belang dit in een bredere context te zetten. Democratisch is vastgesteld dat we willen verduurzamen. De voorkeur gaat naar zonnevelden in het binnen gebied en windturbines langs de randen.

De VVBV staat positief ten opzichte van zonneparken mits er sprake is van:
1. Geen andere zinvollere bestemming van het gebied
2. Overleg met de aanwonenden
3. Maatregelen ter beperking van zicht en schittering
4. Geen lokale overbelasting van het net met consequenties voor de buren
5. Bij beëindiging van het project de zonnepanelen op een milieu vriendelijke manier verwijderd moeten worden op kosten va de eigenaar.

en verder:

Kanttekening m.b.t. betrouwbaarheid
De VVBV is van mening dat zon- en wind wel een bijdrage leveren aan verduurzaming, maar niet bijdragen tot een elektrisch systeem dat betrouwbaar en betaalbaar is. Met wind en zon komen we er niet omdat het te vaak afwezig is: zon is ¾ van het jaar afwezig en in de resterende 2200 h varieert die tussen de 0 en 100 %, zodat een beschikbaarheid op jaarbasis er is van 12.5 % en wind kent geen dag of nacht; maar is op jaarbasis ook maar 25 % tot 30 % beschikbaar.

Een belangrijke bijdrage in het gesprek hierover!!!

(zie downloads artikel uit Briels Nieuwsblad)

Schuiven naar boven