ONS Brielle

TIPS om mee te nemen naar de nieuwe gemeente Voorne aan Zee

Inwoners meer kans geven om zelf te werken aan de leefbaarheid van hun buurt of wijk

Meer doen om speciale doelgroepen (zoals jongeren, ouderen, laaggeletterden) te motiveren om
mee te praten over lokale kwesties

Beter luisteren naar de mening van inwoners

 Duidelijker maken wat de resultaten van gemeentebeleid zijn

 Opener en transparanter werken

 

 

Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne stellen unaniem Toekomstvisie vast

Als laatste heeft de gemeenteraad van Hellevoetsluis ingestemd met de Toekomstvisie voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. In deze Toekomstvisie wordt een visie meegegeven waarmee de nieuwe gemeente de eerste tijd van haar bestaan aan het werk kan gaan . (zie downloads: eerder gepubliceerd)

Democratie en participatie dichter bij de inwoners

Er zijn meerdere vormen om het bestuur dichterbij de inwoners te brengen

Wij zoeken met elkaar een vorm waarbij inwoners dichterbij het bestuur worden betrokken . Vandaar onze belangstelling voor de Tilburgertafel (zie downloads), maar in de gemeente Brielle hebben we ook dorps- en wijkraden / verenigingen.

Deze verenigingen hebben een belangrijke functie in hun eigen omgeving. Bewoners in deze dorpen en wijken kunnen samen in  hun raad of vereniging terecht als zij iets willen organiseren voor hun woonomgeving. Ze  zijn  een klankbordfunctie voor de gemeente. Prachtig voorbeeld is de dorpsraad in Zwartewaal waarin vele inwoners participeren en hun zorgen hebben kenbaar gemaakt over de Plas van Heenvliet of een positieve bijdrage hebben geleverd m.b.t. het dorpshart van Zwartewaal. Maar neem nu de bewonersverenging Maarland die keer op keer de gemeente heeft opgeroepen te kijken naar de verkeerssituatie in hun straat i.v.m het vele verkeer van en naar Meeuwenoord. De bewonersvereniging in Rugge die steevast aan de bel trekt als er zaken zijn die in hun wijk niet goed geregeld worden. Maar laten we ons niet vergissen in de sociale betekenis door buurtgroepen:  kinderspelletjes, buurtbarbecues, buurtpreventies, opzomeracties in de straat. Elkaar kennen is belangrijk. Kortom ze zijn belangrijk in onze gemeenschap. Deze vorm van participatie moet je wel serieus nemen !!!!

Ook  in Westvoorne en Hellevoetsluis zijn er hechte gemeenschappen. Ook zij willen dat hun stem gehoord wordt, dan hun inbreng serieus genomen wordt . Neem bijvoorbeeld de overlast die men in Hellevoetsluis ondervindt van de vrachtwagens van Farm Frites die door de wijk de Kooistee rijden. Inwoners willen niet alleen op een gemeentelijke avond hun mening naar voren brengen, maar ook via een wijk / vereniging die de inbreng kanaliseert en beargumenteerd en als gesprekspartner kan dienen. Soms moet je dat als gemeente stimuleren, want dat is een vorm van participatie.

In Brielle heeft het een functie (en dat mag best meer gewaardeerd worden)  . Maar dan moet de gemeente de inbreng  serieus nemen, niet alleen bestuurlijk / ambtelijk maar ook in de gemeenteraad Daarom steunen wij de vorm van  wijkschouwingen en willen we graag dat de uitkomsten (zie vorige oproep) kenbaar gemaakt worden.

Onze zoektocht naar participatie mogelijkheden dicht bij de inwoners gaat verder.

Besluiten nemen in bijzondere omstandigheden

Bij de bespreking over de Toekomstvisie Voorne aan Zee is begonnen met het uitspreken van de volgende woorden:

Het zijn bijzondere tijden. De wereld om ons heen is op zijn zachts gezegd in beweging. Het Coronavirus is niet alleen een bedreiging voor ons lichamelijk welzijn, maar ook voor ons persoonlijk welzijn. En wat dacht u van de gevolgen voor ons maatschappelijk functioneren. Discussies verharden en ontspruiten in respectloos gedrag en bedreigingen. Daarbij een cocktail van onbehagelijke gevoelens welke bij velen leven over de manier waarop de overheid met bepaalde situaties omgaat (woningnood, toeslagaffaire, immigratie sores, versluierde armoedeval, gemankeerde participatie procedures, zorgval etc.) en de stoppen slaan bij een aantal compleet door. Fatsoenlijke gesprekken over verschillende standpunten komen moeizaam tot stand en de sociale media geven de mogelijkheid om

a.) anoniem van alles en nog wat te roepen

b.) met opzettelijke tweets en beweringen iedereen tegen elkaar op te zetten.

En denk nu niet dat ze ver weg zijn, ook in onze eigen omgeving gebeurt dit.

In deze geschetste omgeving moeten we vandaag een besluit nemen over de Toekomstvisie van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee

De volledige tekst is te vinden onder downloads

Brandbrief over verkeerssituatie omgeving Anna Hoevestraat Brielle

Alle fracties en het college hebben een brandbrief ontvangen over de verkeerssituatie op de Anna Hoevestraat. Deze straat wordt veel gebruikt als doorgaansroute naar de Kloosterweg. Er zijn allerlei maatregelen getroffen o.a. wegdek aanpassing , borden etc. , maar de realiteit is dat het allemaal niet helpt en er geen handhaving is en als deze er is , is deze incidenteel. Dit vraagstuk behoeft dringende aandacht .

QUICK SCAN LOKALE DEMOCRATIE: een eerste conclusie

In de afgelopen tijd is er een Quickscan lokale democratie uitgevoerd onder inwoners, ambtenaren, collegeleden en raadsleden in de toekomstige gemeente Voorne aan Zee. Hoewel het deelname percentage laag is (u krijgt de volledige ingevulde Quickscan nog gepubliceerd) kan er een voorlopige conclusie worden getrokken. Deze conclusie zal nu verder worden uitgewerkt. Wel heel bijzonder dat dit nu juist de bevindingen zijn van de factie van ONSBrielle!!!!

Zoeken naar mogelijkheden om inwoners meer bij democratisch proces te betrekken

Het is van belang dat inwoners meer en meer bij hun omgeving worden betrokken.

Een voorbeeld is de Tilburgertafel . Daar is met het doel “het opstellen van een Transitievisie Warmte” een manier toegepast waarin vele inwoners bij betrokken raakten . Een voorbeeld naar een zoektocht om dit ook bij ons (Gemeente Voorne aan Zee ) nader te bekijken

Het artikel vindt u bij downloads

 

Schuiven naar boven