ONS Brielle

Bewoners Nieuwstraat vragen aandacht voor de gevolgen van het GVVP in hun woonomgeving

In de Commissie Grondgebied heeft een inspreker namens een groep bewoners van de Nieuwstraat aandacht gevraagd voor de gevolgen van het uitvoeren van het GVVP. In het kort komt het erop neer dat zij de stad niet uit kunnen via de Molenbrug (is eenrichtingsverkeer van de andere kant), worden er parkeerplekken ingeleverd en is  er twijfel over de bereikbaarheid van hulpdiensten.

De inspraak is wat laat (maar men is nog niet begonnen met de uitvoering) , maar het goede van deze inspraak is dat men zelf heeft nagedacht over de alternatieven . Voor de inbreng zie de downloads op deze site)

Aandacht voor investeringsmaatschappijen die betaalbare woningen opkopen

Ingrid Dudink vraagt nogmaals aandacht voor het feit dat in Brielle heel wat betaalbare woningen opgekocht worden door investeringsmaatschappijen die dan de woningen voor astronomische bedragen verhuren. Dit geeft niet alleen een disbalans voor inwoners die willen huren, maar ook de sociale cohesie in een wijk wordt enorm aangetast. Voor nieuwe woningen is er nu een woonplicht als je een huis koopt, maar voor bestaande woningen moet de wet uit Den Haag komen. ONSBrielle heeft erbij wethouder Schoon nog eens op aangedrongen dit zowel bij provincie, als bij het ministerie van Binnenlandse Zaken aan te kaarten; HET IS EEN GROOT PROBLEEM.

Vrijheid om te kunnen zeggen wat we willen

Gelukkig leven we in een land waarin we kunnen zeggen wat we willen. Er staat geen politie klaar als we iets onvriendelijks over een onderwerp of over elkaar zeggen. En dat is een groot goed, want in vele landen op de wereld is dit niet het geval. Ook in Brielle kunnen we dat. In de afgelopen maanden is gebleken dat we het niet altijd met elkaar eens zijn en dat er dan pittige uitspraken over elkaar worden gedaan. Dat moet kunnen en toch is het wel eens kriebelend, want  je denkt wel eens : “Moet dat nou zo?”. En toch dat is een van de kenmerken van onze vrijheid, we kunnen veel heel veel over onderwerpen en mensen zeggen. De laatste over mensen vind ik zelf altijd de moeilijkste. Van de persoon persoonlijk  iets vinden, omdat je het niet eens bent het standpunt….dat is schrapend en doe je soms onrecht aan oprechtheid van de persoon en dat kan soms  kwetsend zijn. Maar nogmaals we leven in Nederland en dan vinden we dat we voor ons standpunt mogen uitkomen en dat iedereen dat mag weten en dat is ieders recht. Rekening houden met elkaar als mens is echter niet verboden. . Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van het onvrij denken en handelen. Op 5 mei vieren we onze vrijheid van denken en doen. Hou een beetje rekening met elkaar.

Waarom zo veel deelnames in Gemeenschappelijke Regelingen

De gemeente Brielle neemt deel aan veel gemeenschappelijke regelingen, omdat de gemeente Brielle te klein is om het onderwerp alleen uit te voeren. Voorbeelden zijn de GGD, de Veiligheidsregio ( brandweer etc). Het recreatieschap.
Iedereen snapt dat je het hele werkveld van de GGD niet als Brielle voor je rekening kan nemen. Zelfs met 3 a 4 gemeenten gaat dit nog niet lukken. Datzelfde geldt voor de Veiligheidsregio. Doordat er samen gewerkt wordt door de brandweer en de ambulance dienst kan er een grote gebied beveiligd worden.Het recreatieschap Voorne-Putten is wat kleiner, maar als de gemeente Brielle alleen de recreatiegebieden rond en in de gemeente Brielle moet beheren , dan gaat dit veel meer kosten dan dat je dat doet in gezamenlijkheid.

Er zijn  heel wat gemeenschappelijke regelingen . Voordeel is dat je gezamenlijk meer kan doen dan dat het dat alleen moet uitvoeren.

Maar er is ook een groot nadeel. De invloed van de gemeenteraad op die gemeenschappelijke regeling is in de praktijk niet erg groot.De regelingen staan wat meer op afstand, hebben een eigen (wel door raden ingestemd) via deelname van een wethouder of burgemeester in het bestuur van de regeling, maar er wordt een eigen programma opgesteld en uitgevoerd. Daar stem je dan als gezamenlijke raden mee in. Is dat dan altijd in het voordeel van de eigen inwoners en zo niet als je dat wil veranderen, hoe groot is dan de mogelijkheid omdat te doen. In sommige regelingen  kun je nog een aparte afspraak voor je gemeente maken (deze kosten dan wel extra geld) , maar in het grote geheel volg je de voor iedereen gemaakte afspraken. Verder is een nadeel dat je als raad een korte tijd hebt om via zienswijzen veranderingen in te brengen. Een gemeenteraad zit dus verder af van de uitvoeringen, dan bijv. bij de uitvoeringen van het iegen beleid van de gemeente.

We ontkomen er dus niet altijd aan, maar het is wel goed om het geheel goed te blijven volgen en waar nodig kritische vragen te stellen.

In gesprek met……

De fractie van ONSBrielle wil graag in gesprek gaan met inwoners en met verenigingen, wijkraden enz. Wij zullen binnenkort de verenigingen benaderen via een brief/mail. Het is voor ons van grote waarde zienswijzes, meningen etc te horen en derhalve met u in gesprek te gaan. Mocht u zelf als vereniging hierop niet willen wachten , dan kunt u ook ons via de mail benaderen. En dat geldt natuurlijk ook voor alle inwoners van Brielle, Zwartewaal en Vierpolders.

SCHROOM NIET,DOE HET GEWOON

Ons e-mail adres is: info@onsbrielle.nl

 

 

 

Monument Noordpoort ondanks groot verzet gaat er toch komen

Ondanks 3 gloedvolle betogen van insprekers namens Stichting Noordpoort en Dijkstraat tegen de plaatsing van het houten monument en het felle verzet van ONSBrielle in de raad van 28 april , wordt het monument toch gebouwd.

De fractie van ONS Brielle wees de raadsleden op hun individuele verantwoordelijkheid t.o.v. van de velen die zich op allerlei wijzen  tegen het monument hebben uitgesproken. De fractie van  IBGB werd herinnerd aan de uitgangspunten van hun partij:

“Omdat besturen en communiceren beter kan. De politiek laat de inwoners te vaak links liggen. Het zijn twee werelden. U en wij hebben daar last van en het onderling vertrouwen brokkelt af. En dat willen wij veranderen, niet alleen uit idealisme, maar bovenal uit noodzaak. “

 En verder: 

. Wij willen de politieke wereld en de wereld van onze inwoners beter op elkaar laten aansluiten. Een lokale overheid die er niet ondanks de inwoners is, maar dankzij de inwoners. 

 

Echter de raadsleden van IBGB zetten hun uitgangspunten opzij (iemand voelde zich gekrenkt) en kozen toch , mede door de coalitieafspraken, voor het monument. Stichting Noordpoort verzuchtte : Wat moeten we nog meer doen om te laten zien dat een grote groep Briellenaren zich niet kan vinden in de opzet van het monument”.
Ons Brielle denkt dat ze niet meer konden doen. Door hun inbreng is er wel heel informatie naar boven gekomen. Waarvoor dank.

VVD en PvdA bleven achter hun eerder genomen standpunt staan: voor en het CDA altijd al tegen .

 

Motie ONS Brielle aangenomen: 10.000 euro van kopers Meeuwenoord geoormerkt voor ontsluitingsweg

De fractie van ONSBrielle heeft met succes een motie ingediend waarbij de 10.000 euro die kopers van huizen in Meeuwenoord moesten betalen bij aankoop van hun huis, nu bij de gemeente is geoormerkt bestemd voor een ontsluitingsweg . De motie werd (mede ingediend door het CDA) door alle fracties gesteund. Het college zal de motie uitvoeren. Door het vastleggen is het ook voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee duidelijk dat de weg er moet komen en dat er geld van inwoners hier voor  aanwezig is. (inhoud mtie zie downloads)

 

 

 

Plan Slagveld binnenkort naar de commissie

Is het plan voor herstructurering Slagveld al klaar?

Hoe staat het nu met de herstructurering van het Slagveld? Gesprekken met bewoners zijn geweest, maar wat is er nu uiteindelijk uitgekomen? Worden de steigers en vlonders nu openbaar en wat zijn dan de gevolgen voor diegenen die nu al een ligplaats huren, waarbij steigers en vlonders verboden gebied waren  voor onbevoegden; zijn er dan nu hogere kosten voor deze huurders (denk aan verzekeringen?)

Wat zijn nu de precieze afspraken m.b.t. het vervoer van transporten naar Camping de Meeuw?. Is daar een limiet aan?

Wethouder Van der Kooi heeft toegezegd dat plan klaar is en naar de commissie kan ter bespreking

 

Schuiven naar boven