ONS Brielle

Wat deed ONSBrielle tot nu toe……..

ONS Brielle heeft eigen plek in de raad

Op 1 april startte ONS Brielle als nieuwe lokale partij in de gemeente Brielle. We vonden en dat de landelijke D66-rugzak teveel knelde. Los van landelijke lijnen kunnen raadsleden meer dan voorheen een eigen geluid laten horen, waarbij de belangen en de meningen van inwoners naar buiten kunnen worden gebracht. Hieronder een overzicht van de zaken waar ONS Brielle zich hard voor heeft gemaakt in de afgelopen 3,5 maand.

 • ONS Brielle heeft zich in april ingezet om de meerderheid van de raad te laten inzien dat het 1 Aprilmonument op Bastion IX niet moest worden geplaatst. Reden was vooral het feit dat het participatietraject niet goed was verlopen. Ook de gebruikte historische redenen waren voor ONS Brielle niet overtuigend genoeg om het project te steunen. We hebben van de inwoners veel positieve reacties gekregen voor onze inzet.
 • Ook de voorstellen om de RES (Regionale Energie Strategie) konden niet op onze steun rekenen, omdat daar ook hier geen goed participatietraject is verlopen. Verder was de plaatsing van zonnevelden in het open landschap voor ons geen optie. ONS Brielle is zeer verknocht aan het mooie Voornse landschap en wil graag een integrale benadering voordat er wordt besloten om windturbines en zonnevelden te plaatsen. Ook is er te weinig aandacht voor de gezondheid van mensen die in de buurt van windturbines wonen, moet het isoleren van woningen met grote voortvarendheid worden aangepakt en het vormen van Energie coöperaties door inwoners op een hoog prioriteitenlijstje worden geplaatst.
 • ONS Brielle wil graag dat inwoners van de gemeente Brielle zich gehoord voelen, vandaar dat de fractie al verschillende malen aandacht gevraagd heeft voor de positie van inwoners op het Slagveld en voor het opkopen van woningen door huisjesmelkers voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook heeft ONS Brielle vragen van bewoners van de Nieuwstraat ingediend bij het college en kritisch gevolgd hoe participatietrajecten bij het Wellerondom en Asylplein zijn verlopen.
 • De situatie rond de Plas van Heenvliet is elke keer onderwerp van gesprek en vraagt de nodige aandacht, omdat het hier gaat om de gezondheid van inwoners en bezoekers. De leefbaarheid van Zwartewaal en Vierpolders zijn altijd onderwerpen die onder de aandacht moeten zijn. Denk bij Zwartewaal hoe het zit met het Dorpshart en het parkeren (en straks het geluid als de Theemsweg verbinding van start gaat). Bij Vierpolders ondersteunen wij de initiatiefnemers voor de woningbouw op oude locatie van de Tiende Penning.
 • Verder is de voorgenomen Biostook een onderwerp waar we bovenop te zitten en ook de problemen die een inwoner heeft met het geluid van aardwarmte installatie is voor ons reden om daarbij betrokken te zijn.
 • Hiernaast heeft ONS Brielle contacten met een aantal wijkverenigingen, waarbij vooral de communicatie vanuit de gemeente een centraal onderwerp blijkt te zijn.
 • Individuele bewoners benaderen ons regelmatig om hun ideeën aan te kaarten (bijvoorbeeld de verkeerssituatie bij de Brede School en het tunneltje aan de Van de Boogerdweg).
 • Bij Briellenaren is het onderhoud van het groen een doorn in het oog en dat vinden wij ook. Een poging om extra geld (wat over was en niet besteed aan het groenonderhoud) te gebruiken, werd door alle andere partijen weggestemd ……..!

Veel activiteiten dus en na het zomerreces gaan we door met ons in te zetten voor onderwerpen die de inwoners van Brielle, Vierpolders en Zwartewaal belangrijk vinden. Voor nu wensen we iedereen een mooie vakantieperiode toe!

Fractie ONS Brielle

(Wim Smit, Ingrid Dudink en Rien Olijve)

Strategische visie Voorne aan Zee na zomervakantie ter bespreking in de raden

Er wordt hard gewerkt aan de Strategische Visie van Voorne aan Zee. Vele adviezen zijn gegeven, de resultaten van de Toekomstwijzer worden verwerkt, raden , ambtenaren, colleges gaven hun reacties. Nu kijken waarin dit resulteert, want waar staat de nieuwe gemeente Voorne aan Zee voor . Zodra het document voor de raden beschikbaar is, zullen we het publiceren.

WindWiki onderzoekt gezondheidseffecten van omwonenden op windturbines

Een groep medici, verenigd in WindWiki, gaat onderzoek laten doen naar de rapporten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit 2019 en 2020 over de hinder door windturbines. Dat schrijven ze op de website WindWiki.

Dicht bij bewoning
‘In 2019 en 2020 zijn er geruststellende RIVM rapporten verschenen over de hinder voor omwonenden van windturbines. Op basis van deze adviezen (minimaal 300 meter) besluiten gemeenten en GGD’s tot de plaatsing van turbines zeer dicht bij bewoning. Echter, recent is een brandbrief, afkomstig van een honderdtal artsen en paramedici verstuurd aan de gemeente Amsterdam en zijn er in Amsterdam expertmeetings geweest, waarin de conclusies niet zo geruststellend waren’, aldus de medici op de website. Onder anderen artsen, kinderartsen en psychiaters hebben zich aangesloten bij WindWiki.

Gezondheidseffecten
Via de site is geld opgehaald om het onderzoek te bekostigen.

Men stelt: ‘Wij hebben een epidemioloog alvast de opdracht gegeven om te starten met zijn beoordeling van de wetenschappelijke kwaliteit. De epidemioloog is een onafhankelijke wetenschapper, de uitkomst van zijn evaluatie staat open. Mochten wij wat extra geld gedoneerd hebben gekregen, dan zullen wij dit besteden aan vervolgonderzoek. Bijvoorbeeld naar de gezondheidseffecten bij de nieuwe normen die na de uitspraak van de Raad van State zullen worden gesteld.’

Het rapport over het onderzoek wordt na de zomervakantie op de site gepubliceerd.

Kanttekeningen
Volgens WindWiki zijn er ‘een aantal zeer fundamentele kanttekeningen bij de RIVM-rapporten geplaatst. Experts pleiten op basis van ruim driehonderd wetenschappelijke onderzoeken, nu al voor een minimale afstand van tien keer de masthoogte. De politiek gaat hierin nu nog onvoldoende mee’. (bericht via ANP)

Stelling ONSBrielle blijft overeind: kijk goed naar de gezondheidseffecten voor omwonenden

Poorten zijn gesloten; geen nieuw beleid meer…………..

Het collegeprogramma heet “OPEN DE POORT”, maar voor het komende jaar is Brielle op slot voor nieuwe beleidszaken. Alleen voorgenomen projecten als de Binnestad&Haven uitvoering, Zwartewaal en Oude Goote gaan verder, maar niets nieuws.

Pijnlijk om te moeten zien dat in 2022 Brielle geen nieuwe onderwerpen zoals de broodnodige wijkaanpakken worden aangepakt. Dat komt door de aanstaande fusie op Voorne en…door de ambtelijke capaciteit. De ambtenaren werken hard, maar zijn gedeeltelijk ingezet om de nieuwe gemeente voor te bereiden, deels omdat ze met te weinig zijn en vacatures niet zijn te vervullen.  We staan dus stil…………

En helaas we zijn niet als het opstandige dorpje in Gallië , waar Julius Cesar grote moeite had met Asterix, Obelix en Idefix. We hebben geen vurige toverdrank mengers. We volgen de Graven van Holland in Den Haag, netjes in de pas (behalve bij de RES).

De coalitiepartijen buitelden over elkaar heen met de complimenten over het gevoerde beleid en wat bereikt is, maar als je  niet vooruit kunt dan is dat toch een negatief gevolg van wat er in 2023  op stapel staat: een fusie. We zijn trots op Brielle en ONSbrielle zal in haar standpunten altijd rekening houden met de Brielse roots.

Groenonderhoud………………niet meer geld nodig…………..

ONSbrielle heeft in de raadsvergadering zijn ongenoegen laten blijken over de staat van het groenonderhoud in de gemeente Brielle. Zoals gezegd: “HET ZIET ER NIET UIT!” Meerdere partijen steunden deze stelling, maar toen ONSBrielle voorstelde het geld wat vorig jaar niet besteed is aan het groenonderhoud (er is geld over…) beschikbaar te stellen om alles in orde te brengen werd dit niet gesteund, dus verworpen. Wethouder van der Kooi vond het niet nodig, want het kwam allemaal wel goed……….. ALLES WORDT GEZET OP EEN GROENBEHEERPLAN……….

Parkeeronderzoek voor Binnenstad……………..dat is moeilijk voor de wethouder

De Partij van de Arbeid en ONSBrielle hadden gezamenlijk een motie voorbereid om het college te vragen een parkeeronderzoek in te stellen naar een nieuw parkeerbeleid in de binnenstad en dat aan te bieden aan de nieuwe raad van Voorne aan Zee.

Als je de Binnen stad en Havenvisie uitvoert dan zal je parkeerplekken verliezen. De hoeveelheid heeft de wethouder nog niet op voorraad. Beide partijen wilden dan kijken wat voor de inwoners van de Binnenstad mogelijk is door een onderzoek te doen naar parkeren in de stad. Aanvankelijk sprak de motie ook als voorbeeld om ook te kijken naar vergunningenstelsels (doen ze bijv ook in Heusden), maar dat was al te veel voor wethouder van der Kooi. Toen werd dat uit de motie gehaald, om een onderzoek toch te kunnen laten plaats vinden. Maar eigenlijk wilde hij helemaal niet. Pas toen de voorzitter van de raad (burgemeester Rensen) er zich in mengde en hij er achter kwam dat de gehele raad het voorstel steunde slikte hij zijn tegenstand in. Bijzondere gewaarwording die veel tijd kostte , wat helemaal niet nodig was geweest.

Amendement Sociale minima ONSBrielle ingetrokken

ONSbrielle heeft n.a.v. de discussie in de raad het amendement “Minimabeleid” ingetrokken. Op het gebied van sociaal domein heeft de gemeente Brielle minder geld uitgegeven dan begroot en ONSbrielle wilde dit beschikbaar stellen voor het beleid nu.

Wethouder  Van Ravenshorst ontraadde het amendement omdat er in oktober een evaluatie van het huidige MINIMA beleid wordt gepubliceerd en er in September uitkomsten zijn van het onderzoek naar de uitvoering van de participatiewet (nu bij NIssewaard) kijkende naar de toekomst voor Voorne aan Zee. Hij wilde het beleid nu niet zonder deze onderzoeken aanpassen. Op de vraag of hij bij een “negatieve” uitkomst van de evaluatie de portemonnee zou trekken wilde hij op voorhand niet ingaan.

Horende de andere partijen en de argumenten van de wethouder is het voor ONSbrielle de aanleiding geweest het amendement in te trekken en de komende maanden extra op te letten bij de evaluatie en het onderzoek.

Motie procesvoorstel RES in raad aangenomen

Hierbij de bijdrage van de ONSfractie, waarin het standpunt van ONSbrielle duidelijk wordt:

Vz op 25 mei is er een raadsbesluit genomen waarbij de raad van Brielle negatief heeft besloten op het dan
voorliggende voorstel.
Dat besluit is nog steeds van toepassing en daar is het college aan gebonden, zoals in de motie ook wordt
verwoord.
Het voorliggende voorstel stelt een oplegnotitie als uitgangspunt om mee te kunnen spreken in het overleg
m.b.t. De RES.
De oplegnotitie bevat onderwerpen die voor ONSbrielle van groot belang zijn . Ze worden in deze motie nog
eens nadrukkelijk genoemd als onderwerpen die door de inbreng van Brielle de volle aandacht moeten
krijgen. Zij sluiten ook aan bij een aantal inhoudelijke argumenten van de Vereniging Verontruste Burgers
Voorne. Hier duiden we nog eens nadrukkelijk op de gezondheidsaspecten, in onze ogen nog steeds
onderbelicht.
We willen het college de gevraagde ruimte geven, maar stellen nadrukkelijk dat het handelen onder het
vergrootglas ligt, gezien het raadsbesluit Voor ons is het raadsbesluit uitgangspunt.
Verder willen we de toezegging van de wethouder dat hij ons nadrukkelijk op de hoogte houdt van de
ontwikkelingen en vooral die over de onderwerpen die in de motie worden genoemd.
De recente uitspraak van de Raad van State zal zeker een rol gaan spelen en heeft in deze een grote
invloed op de gesprekken die het college in het kader van de RES gaat voeren.

De onderwerpen die in de motie genoemd zijn:

 • Deze aandachtspunten betreffen onderwerpen als:
  aandacht voor isolatie, participatieprocessen, energie-eigenaarschap,
  alternatieven energiebronnen voor windmolens en zonnecollectorvelden.
  Het leggen van de relatie met het verzorgen van het open landschap door het
  eerdere opruimen van het verspreid liggend glas en het in acht nemen van de
  invloed van industrie en energiebronnen op de woonomgeving.

Nadrukkelijk willen wij stellen dat het raadsbesluit blijft bestaan, maar we de wethouder ruimte willen geven om deel te nemen aan de gesprekken over de RES.

 

Afwegingen van onderwerpen die van invloed zijn op onze omgeving moeten steeds zorgvuldiger

De laatste weken is steeds duidelijker geworden dat aanpassingen in onze leefomgeving geen vanzelfsprekendheid is. Neem bijv. de plannen voor een hotel aan de Nolle; een gebouw van 130 meter lang en 5 verdiepingen hoog. Past het geheel in zo’n omgeving, is de vormgeving passend bij Brielle, wat betekent het voor de omgeving, hoe is de verkeerssituatie aldaar?  (zeer gecompliceerd wetende dat de nieuwe wijk Oude Goote zijn verkeersafhandeling daar ook langs laat lopen…)

En dan hoe is de omgeving (bewoners in de nabijheid) erbij betrokken ? Hoe wordt de raad erbij betrokken? Zorgvuldig afwegen…zeer nodig!!!!

Ook bij het plaatsen van Windturbines is de uitspraak van de Raad van State een factor die mee gaat spelen in de afweging en de voorwaarden.

ONSBrielle heeft tegen de RES gestemd omdat juist de voorwaarden, maar ook de voorwaarden beter gegarandeerd moeten zijn.

Schuiven naar boven