ONS standpunten

Burgerparticipatie/
bestuur

 • Luisteren en duidelijke communicatie naar bewoners/ondernemers
 • Inspraak vergroten via de 3 x M methode
  (Meedenken, Meepraten, Meebeslissen)
 • Ingrijpende beslissingen via zorgvuldige participatietrajecten
 • Maandelijkse open fractievergadering

Financiën

 • De inwoners/ondernemers niet beschouwen als 'pinautomaat' (via gemeentelijke belastingen)
 • Brielse reserves aanhouden voor oorspronkelijke doel
 • Subsidies sport-/cultuur-/welzijnsvoorzieningen blijven op peil
 • Geen bezuinigingen op minimavoorzieningen/schuldhulpverlening

Wonen

 • Bouwen voor elk type inwoner (integrale aanpak)
 • Voorrangsregeling voor inwoners van de eigen gemeente
 • Alternatieve woonvormen voor arbeidsmigranten, alleenstaande statushouders en vluchtelingen
 • Aanpakken van speculatieve leegstand

Buitenruimte

 • Prioriteit aan groenonderhoud, onkruidbestrijding, speeltuinen en bestrating
 • Specifieke aandacht voor Vierpolders en Zwartewaal en de wijken Rugge en Zuurland
 • Bij een hoge parkeerdruk, invoering vergunningsysteem

Sport/Welzijn

 • Uiterste inspanning voor behoud Brielse sport-, cultuur- en welzijnsvoorzieningen
 • Ruime sport- en cultuurmogelijkheden voor kinderen
 • Ondersteuning vrijwilligers
 • Op peil houden subsidies
 • Faciliterende rol gemeente

Erfgoed/Identiteit, Cultuur/Natuur & recreatie

 • Bescherming unieke, open en diverse landschap waar natuur-, landbouw-, woon- en werkgebieden in balans zijn
 • Tegen 'bouwen, bouwen, bouwen', verrommeling en verdozing
 • Behoud van erfgoed en monumenten

Duurzaamheid

 • Geen mega windturbines in Voorne aan Zee
 • Zonne-energie op bestaande daken
 • Zwaar inzetten op isolatie
 • Geen nieuwe vergunningen aan energiegrootgebruikers
 • Energieloket en subsidiemogelijkheden voor inwoners/bedrijven

Zorg en Welzijn

 • Maximale inzet op jeugdzorg
 • Ouderen, chronisch zieken en inwoners met een beperking krijgen de benodigde zorg
 • Aandacht voor mantelzorgers
 • Goede (minima)voorzieningen en adequate hulp bij schulden

Veiligheid

 • Zodanige inrichting van dorpen/wijken dat het prettig en veilig wonen is (30 km zones)
 • Geen zwaar vrachtverkeer in woongebieden
 • Exceptioneel transport over water
 • Substantiële uitbreiding handhavingscapaciteit

Bereikbaarheid/
toegankelijkheid

 • Bereikbare, toegankelijke loketten (loketfuncties naar Hellevoetsluis onbespreekbaar)
 • Behoud frequentie/route busverbinding naar metrostation Spijkenisse
 • Blijvende aansluiting woonkernen op OV-netwerk
 • Alleen verbreding N57 met aanpassing aanvoer-/afvoerwegen

Verenigingsleven

 • Uiterste inspanning behoud divers en gezond verenigingsleven
 • DukdalBRES, Historisch Museum Den Briel, 't Dijckhuis Vierpolders, het dorpscentrum De Gaffelaar en het Visserijmuseum in Zwartewaal moeten blijven bestaan

Overige: Asielzoekers/
Dierenwelzijn/
Verzanding/
Onderwijs/
Lockdown

 • Goede scholing/begeleiding statushouders (snelle integratie in onze samenleving)
 • Aandacht voor trauma's/psychische problematiek statushouders/vluchtelingen
 • Behoud gele stranden en aanverwant toerisme
 • Onderhoud kustlijn (ook tegen stijging zeespiegel)

Ondernemers

 • Ruimte voor ondernemers om 'te ondernemen' binnen duidelijke kaders
 • Ondernemersloket
 • Aandacht voor bedrijventerreinen
 • Voldoende capaciteit elektriciteitsnet
 • Geen ruimte voor sterk vervuilende/energieslurpende nieuwe ondernemingen