Ons actueel

17 april

Motie woonruimte bemiddeling:motie woonbemiddeling
Motie onderhoud bruggenb in Brielle:  Motie bruggen in Brielle

20 maart: Hoe denkt ONS Brielle over Kernenergie

14 maart 2024

013 - Voorne aan Zee gaat in gesprek met inwoners over de omgevingsvisie

Gemeente Voorne aan Zee in gesprek met inwoners over de omgevingsvisie. Data in bijgaand bericht.

1 maart: herstel kademuren

VRAGEN OVER HERSTEL KADEMUREN MAARLAND ZZ
De renovatie van de kademuren Maarland ZZ in Brielle staat in de planning. Graag informatie over het moment van uitvoering van deze werkzaamheden en communicatie met de omgeving.
ANTWOORDEN:
De planning:
De werkzaamheden staan op dit moment gepland van eind september 2024 tot mei 2025. Net als bij de werkzaamheden aan de kademuur Maarland NZ wordt ook hier gewerkt in een bouwteam. In het bouwteam wordt de keuze voor de te gebruiken constructie nog uitgewerkt. Dit is om de te gebruiken bouwmethode optimaal aan te laten sluiten bij de tegenvallende kwaliteit en constructies van de huidige kademuur. Dit kan van invloed zijn op de planning en kosten van het project.
Communicatie met de omgeving:
Met de omgeving is inmiddels twee keer op een informatieavond gesproken. Dat was in december 2022 en januari 2024. Daarnaast zijn in mei 2023 en januari 2024 alle bewoners ook schriftelijk op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen van dit project. Er komt in maart 2024 apart overleg met de drie ondernemers van het Maarland. Specifieke overleggen hebben plaatsgevonden met de 1 aprilvereniging, de veiligheidsregio en havenmeester.

26 februari

Uitnodiging voor inwoners Oostvoorne van Dorpsraad
2 maart in De Man (zie brief)

Brief inwoners Oostvoorne van Dorpsraad

 

20 februari

Weer een poging tot het komen van een seniorenhof te Vierpolders; Hierbij de  voorgelezen tekst:
inspreektekst betreffende ingezonden stukken dorpsraad

1 februari : Beantwoording vragen Verkeerssituatie rond Vierpolders en bestemmingsplan Veerweg

19 januari : Vragen van ONS BRielle over Plas van Heenvliet : beantwoording en herkomst van grond en bagger

13 december

Plas van Heenvliet
De zorgen over de Plas van Heenvliet blijven. De voorzitter van de Dorpsraad van Vierpolders sprak er al over in, maar ook verschillende inwoners van Zwartewaal hebben ons nogmaals verteld over de zorgen die zij hebben. Vandaar de volgende vragen die zijn geteld:

Sinds enkele maanden weten wij  van het bestaan van een aparte website www.plasvanheenvliet.nl.

Op die website, opgezet door de Combinatie, staan onder het kopje Opslag en Transport en overig ook diensten aangeboden voor tijdelijke opslag van grond e.d.. Zelfs halen en terugbrengen van deze partijen grond door de Combinatie kan geregeld worden!

‘Wij ontzorgen u’ is de gebruikte slogan.

  1. Is dit een extra verdienmodel voor de Combinatie (er wordt in het artikel gesteld dat er mee grond wordt gestort dan nodig is)
  2. Is dit goed gekeurd door de Gemeente Voorne aan Zee en wat was het advies van de DCMR in deze?
  3. Deze grond zit dus in Depot , is deze grond verontreinigd, wat zit er in de grond, wordt deze gecontroleerd,, wordt deze dan weer afgevoerd?

Inwoners constateren dat er veel wordt  afgestort bij de Plas van Heenvliet?

  1. Heeft u zicht op de afkomst van deze grond?

(velen zien vrachtwagens met verschillende plaatsen van herkomst en zelfs van een sloop – asbestsaneringsbedrijf )

November 2023

Uitslag Verkiezingen Voorne aan Zee: aantal stemmen en %

https://onsbrielle.nl/wp-content/uploads/2023/11/079-Voorlopige-uitslag-Tweede-Kamer-verkiezingen-Voorne-aan-Zee.pdf

 

ONS Brielle heeft met deels succes ervoor gezorgd dat de tegenstanders van de Windmolens in de ondernemingspolder meer tijd krijgen om hun bezwaar tegen de beschreven vergunningsvoorstellen in de commissie van 29 november in te dienen. Normaal is het dat na de behandeling in de commissie het onderwerp in de volgende raadsvergadering aan de orde komt en het dan daags gepubliceerd wordt , maar nu met de kerstdagen etc is er een toezegging van het college de publicatie pas 8 januari te doen. Dat geeft de bezwaarmakers meer tijd. ONS Brielle wilde eigenlijk dat onderwerp pas 1 februari (de volgende raadsvergadering) werd behandeld.

Begroting VaZ is vooral financieel  schuiven en schuiven. Veel ambities, plannen om visies te maken, onderzoeken en er is weinig verfrissends. Een teleurstellende avond.
De uitgesproken tekst (belangrijke items) vindt u in Actueel.
ONS Brielle had drie moties ingediend: Motie ter verbetering van de communicatie van de gemeente met de inwoners (samen met GLPvdA), deze is aangenomen, Motie om leegstand van woningen tegen te gaan is nipt verworpen in de raad (18-17) . De Motie om iets te doen aan het zware vrachtverkeer in de binnenenstad heeft ONS Brielle aangehouden, omdat de belofte er van het college was dat men er oog voor had in een totale mobilitietsvisie en anderen wilden daar op wachten.

!0 november

De uitgesproken tekst bij de Algemene Beschouwingen op 9 november met o.a. de aankondiging van de drie moties:mondelinge-beschouwingen-

 

31 oktober : dossier Flexwoningen Meeuwenoord

DOSSIERS GEMEENTE IN ZAKE MEEUWENOORD NIET OP ORDE ,
blijkt uit de antwoorden die we hebben gekregen op de vragen over de extra flexwoning in Meeuwenoord:
1) Was je op de hoogte van de brief van 5 december 2022 van college B&W Brielle?
Nee, we waren niet op de hoogte van de brief van 5 december 2022 van het college van B&W Brielle.
2) Als u niet op de hoogte was, is dit voor u reden om uw besluit te heroverwegen en te doen aan deze toezegging.
Als we de korte van de voormalige gemeente Brielle eerder in beeld hadden gehad, dan hadden we een andere insteek gekozen. In onze briefing aan de omwonenden hebben we de gevarieerde informatie opgenomen. Vervolgens hadden we de nodige gesprekken gevoerd om tot een besluit te komen .
3) Heeft u contact gezocht met de Bewoners Vereniging voor dat u de briefing heeft geschreven
Nee, de opdracht is uitgevoerd naar de omwonenden. Wij nemen tijdelijk contact op met de bewonersvereniging. We doen dit voordat er verdere stappen worden gezet. Het is belangrijk om hun zorgen te maken en te begrijpen, te respecteren en er op te anticiperen.
4. Gaat u nog nader in overleg met de vertegenwoordigers van de wijkvereniging of anderen in de wijk?
Ja, we hebben vandaag (woensdag) ambtelijk overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de wijkvereniging. Aanvullende gesprekken volgen. Het is van groot belang om een ​​open en constructieve dialoog te voeren om de zorgen en belangen van de bewoners te begrijpen en te wegen.

26 oktober

M.b.t. het plaatsen van een Amoniaktank OCI aan de overkant van Brielle heeft het college aangegeven een MER procedure te willen. Omdat de wethouder van Rotterdam aangegeven heeft het standpunt van de DCMR te onderschrijven dat dit niet nodig is heeft ONS Brielle en anderen, wethouder Igor Bal  opdract gegeven ,hier alles voor in te zetten om dit wel te laten gebeuren.(MER onderzoek Mileu Effect Rapportage) ONS Brielle heeft een toezegging gekregen dat de raad over de voortgang tijdig wordt ingelicht. ONS Brielle wil graag goed geinformeerd worden over de veiligheid van onze inwoners.

Wiilemansweg. Op vragen van diverse raadsleden over de gang van zaken m.b.t. het terrein aan de Willemansweg en de container compund heeft wethouder Igor Bal gezegd dat er een lange "bestemmingsplan"procedure nodig is . Dat houdt in dat zeker de komende tijd geen containers worden geplaatst. De eigenaar is verantwoordelijk voor zijn terrein , maar van plaatsing nu, is zeker geen sprake.

Begroting VaZ 2024 , te behandelen op 9 november 2024

Voor diegenen die de begroting willen inzien:

BEGROTING 2024 VaZ

Reacties op deze begroting van ONSBrielle komen later

27 september: reactie op expats Willemansweg

ONTSTUIMIGE COMMISSIEVERGADERING OVER (TE) LAAT VERSTUURDE BRIEF COLLEGE OVER HUISVESTING EXPATS REEDS 12 SEPTEMBER GEREED , MAAR PAS NA COMMISSIE  VAN 14 SEPTEMBERAAN DE RAAD GESTUURD..............(hier de brief)
2023-186 Raadsinformatiebrief omgevingsvergunning huisvesting expats Willemansweg Oostvoorne


ONS BRIELLE HEEFT DUIDELIJK LATEN MERKEN DAT DE INFORMATIEPOSITIE VAN DE RAADS- EN COMMISSIELEDEN IN HET GEDING IS GEWEEST.  WETHOUDER IGOR BAL LEGDE ZIJN VISIE OP HET VERLOOP UIT, MAAR GING DAARBIJ OP DE STOEL VAN RAADSLEDEN ZITTEN DOOR DE AANNAME DAT DE RAAD NIETS HAD AAN DE BRIEF ALS DEZE 2 UUR VOOR AANVANG PAS BESCHIKBAAR WAS. ONSBRIELLE WIL GRAAG ZELF UITMAKEN HOE ZE DAAR DAN MEE OMGAAN. Wat betreft het onderwerp "bouw expats units "verandert niets aan de situatie: college kan het advies van de DCMR niet naast zich neerleggen , maar geheel duidelijk wat er nu gaat gebeuren is het niet.

COLLEGE VOERT GEEN REGIE, MAAR LAAT HET  AAN ANDEREN OVER (zie onder kopje Actueel 15 september)

15 september

Uitgesproken tekst (bij benadering) 14 september commissie ruimte.

Geen Regie voeren
Een ieder die de Nederlandse economie volgt weet dat we al jaren fabrieken(Zogenaamde plants) laten bouwen door voornamelijk gespecialiseerde buitenlandse werknemers. We weten ook dat deze mendsen huisvesting nodig hebben. Huisvesting is in Nederland een pijnlijk dossier, omdat vele groepen  huisvesting zoeken in welke vorm dan ook. Huisvesting realiseren  voor welke groep ook,vergt visie, vergt daadkracht en regie.  En wel nu de regie hierover is niet in handen van dit colleg. Ze laten het over aan anderen met alle gevolgen van dien. Het onderwerp "Het inrichten  van een compund ten behoeve vanexpats"heet veel comotie gebracht. Onze mailbox stroomt vol. Heb in mijn"lange"periode als raadslid nog nooit zoveel reacties gezien. Daar zijn volgens de ONSFractie een aantal oorzaken van :
1) geen visie op huisvesting van de diverse groepen in zijn totaal: geen regie voeren in deze, u laat het naar u toe komen.
2) met deze specifieke aanvraag  en alls overziend de vraag of het college zich voldoene gerealiseerd  dat een aanvraag op dezelfde plak reeds beargumenteerd door de gemeente Westvoorne (gesteund door de raad) in pricipe is afgeraden. Bij komende vraag: welke andere argumentenzijn er hier dan wel om het nu toe te staan (achteraf blijkt dat het toenmalige college de aanvrager toe het sterk heeft afgeraden en de indiener de aanvraag heeft ingetrokken).
3) er is helemaal geen goed onderzoek gedaan naar de te verwachten verkeersbewegingen en capaciteite van de wegen.
4) de communicatie van de aanvrager met berekking tot de achergrond van de teokomstige bewoners is eenzijdig (en zojuis pas verduidelijkt)
5) de communicatieopdracht van de gemeente aan de aanvrager is vrij algemeen en met te weinig kaders omgeven en de criteris niet goed omschreven (geen regie dus, u laat het overkomen)
6) vindt u nu dat de initiatiefnemer aan de de gestelde verwachtingen qua communicatie heeft voldaan (u blijft vaag, geen regie)
7) de initatiefnemer spreekt van participatie, maar bij de gegeven bijeenkomst was daar geen sprake van. (als dit een voorbeeld is hoe bedrijven hun eigen participatie mogen inrichten gaat we nog hete situaties beleven)
8) heeft u uw eigen communicatie naar inwoners uitgeschakeld? Wat doet u in deze
9) er moet mij ook iets van het hart richting omwonenden , de manier waarop sommigen zich uiten in hun bezwaar is niet zoals het hoort, ik zou dat grag anders zien.
Conclusie: mijn advie geen instemming, wijs het verzoek af en wordt zelf actief, omdat vragen over woonruimte zich zullen herhalen en de behoefte is groot.

28 maart 2024

De gepresenteerde Visie Wonen, Welzijn en Zorg

Powerpoint Presentatie WWZ visie

26 juni

Hier het collegeprogramma zoals dit op de vergadering van 6 juli wordt besproken

Collegeprogramma 2023 - 2026

24 februari

Uitgesproken tekst Ingrid Dudink m.b.t. OZB verhoging:

Voorzitter: ONS Brielle maakt zich grote zorgen over de buitengewone stijging van de OZB-lasten in 2023 voor de de inwoners van Voorne aan Zee. De harmonisatie zoals het college het voorstelt, leidt tot een gemiddelde kostenstijging van 13% ondanks dat het college het heeft over slechts 4,9%. ONS Brielle is van mening dat dit een misleidende boodschap is. De aanslag die - naar verwachting - medio maart op de mat valt, is voor de voormalige inwoners van Brielle 5,9% hoger, dan die van 2022. Voor Hellevoetsluis en Westvoorne is de verhoging 15,7% respectievelijk 16,6%. Nu kunt u denken dat ONS Brielle zich daar niet zo druk over maakt. Het percentage voor de inwoners van het voormalige Brielle is immers laag t.o.v. de andere twee gemeenten, maar zo zitten wij er niet in. Wij voelen ons betrokken bij alle inwoners van Voorne aan Zee. De forse kostenstijging voor de voormalige gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne leiden onmiskenbaar tot een verdere verschraling van het beschikbare inkomen van de inwoners, bovenop de forse kostenstijgingen van energie en boodschappen. De kans is groot dat dit voor veel huishoudens niet te dragen is, temeer omdat het totale bedrag in acht i.p.v. tien termijnen wordt geind, wat een verhoging betekent van 25% per maand. En voorzover ik weet, is hierover nog niets gecommuniceerd richting de inwoners, waardoor het voor velen een onaangename verrassing zal zijn. Nu zou een forse kostenstijging misschien nog te verdedigen zijn, als de begroting laat zien dat er geen andere keuze is, maar er is nog geen begroting, dus ook geen rechtvaardiging voor het draaien aan deze knop. Wellicht zou er nog begrip kunnen zijn als de ondernemers ook flink bijdragen, maar dat is niet het geval. De OZB voor niet-woningen bevindt zich in Voorne aan Zee in de laagste categorie van Nederland. Het gemiddelde tarief in Nederland is circa 5x hoger. Het hoogste tarief is zelfs bijna 8x hoger dan het tarief dat door het college wordt voorgesteld. Het is duidelijk dat het college de ondernemers spaart ten koste van de inwoners. Wij doen daarom een appèl op de raad, en specifiek op de grootste partij - Inwonersbelang Voorne aan Zee - omdat de naam suggereert dat deze partij de belangen behartigt van de inwoners van Voorne aan Zee. Kijk nog eens goed naar de gevolgen voor de inwoners en neem het voorgestelde amendement van de oppositiepartijen aan. Als laatste vraagt ONS Brielle het college om te onderzoeken wat het effect is, van de voorgenomen afschaffing om onroerende zaken voor publieke diensten, uit te zonderen van de OZB-verplichting. Deze regeling bestond in de gemeenten Brielle en Westvoorne. We zijn mede indiener van het amendement van D66 en het CDA, omdat ons niet bekend is wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld Dorpshuis de Gaffelaar in Zwartewaal. De exploitatie van het Dorpshuis zou door de afschaffing ernstig in gevaar kunnen komen.

17 februari

OZB gaat voor vele inwoners in VaZ met meer dan de aangekondigde 4,9 % omhoog
Het kersverse college van B&W van de gemeente Voorne aan Zee - bestaande uit IBV, VVD, PVaZ en BVNL - wilde de commissie gisteravond laten geloven dat de Onroerende Zaak Belasting (OZB) in 2023 gemiddeld met 4,9% stijgt. Afgezet tegen de huidige inflatie een laag percentage stelde wethouder Van der Kooi, en goed voor een opbrengststijging van zo'n €490.000.
En passant liet hij echter weten dat naast deze 4,9%, nog een stijging wordt doorgevoerd die €800.000 moet gaan opbrengen, wat gelijk staat aan 8%. Woningeigenaren in VaZ kunnen in 2023 dus een gemiddelde stijging tegemoet zien van 12,9%.
Omdat het gaat om een gemiddelde stijging (de tarieven van de drie voormalige gemeenten worden gelijk getrokken), ligt de stijging voor bv Hellevoetsluis zelfs flink hoger dan dit percentage.
Het is bedroevend te constateren, dat de verkiezingsbeloften van de vier coalitiepartijen, binnen drie maanden na de verkiezingen, niets waard blijken te zijn.
Donderdag 23 februari neemt de raad het definitieve besluit. IBV, PVaZ en BVNL hebben gisteravond al ingestemd met het voorstel. De inwoners van VaZ moeten dus rekening houden met een forse verhoging van de woonlasten, naast de al flink gestegen kosten voor o.a. boodschappen en energie.
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de inwoners voor dit college niet het belangrijkst zijn, wat wel verwacht mag worden van de grootste partij met inwonersbelang in de naam. Dit gevoel wordt versterkt door de constatering dat het OZB-percentage voor niet-woningen zich in de allerlaagste categorie van Nederland bevindt.

25 januari

Veranderd coalitiedocument (met zichtbare veranderingen)

20230122_coalitiedocument_aanvullingen na gesprekken (1)

25 januari (2)

Antwoorden van de coalitie op de vragen van ONS Brielle

Beantwoording vragen van ONS 14.01.2023 (1)

3 januari Reactie ONS Brielle op coalitie en coalitie uitgangspunten

Op 2 januari is de raad van Voorne aan Zee geïnstalleerd

Hierbij een weergave van de bijdrage . (de weergave is en ruwe tekst)

2 januari

30 november (2)

Parkeeronderzoek: bewoner herkent zich zelf er niet in

Het op de valreep uitgebrachte parkeeronderzoek zegt eigenlijk dat er geen problemen zijn in de binnenstad van Brielle. Als je je auto niet bij huis kwijt kan, dan ga je maar naar AH (overigens particulier terrein) en op het evenementen terrein bij de JUMBO. College schuift het door naar Voorne aan Zee en beveelt het nieuwe college aan , dan met de inwoners te gaan praten !!!!!! En nu eigenlijk geen bericht naar de inwoners te sturen........... ONS Brielle gaat in de nieuwe raad voorkomen dat dit in het grote archief belandt..... zucht........

Voor rapport zie berichten hieronder bij 29 november

30 november (3)

Sloot aan de Wieldijk bij Zwartewaal bevat veel chemische stoffen

Er komt steeds mee naar boven over de sloot aan de rand van de Plas van Heenvliet. Er zitten stoffen in die er niet horen. Tot nu toe slepen we voort van onderzoek naar onderzoek. Vele organisaties zijn verantwoordelijk voor allemaal deel zaken. Het si te hopen dat de nieuwe gemeente een centrale regievoerder gaat aanstellen om het geheel aan te pakken.
Voor documenten zie commissie grondgebied dinsdag 29 november:

2022-214 Bijlage MemoToelichting monitoring DCMR en WSHD

29 november

Publicatie parkeeronderzoek gemeente Brielle

Op het laatste moment heeft de gemeente Brielle de cijfers gepubliceerd van het parkeeronderzoek.

Hier de bijgaande brief

2022-218 Raadsinformatiebrief technische rapportage parkeeronderzoek Brielle

Voor het volledige rapport verwijzen wij u naar de site van de gemeente Brielle (te groot om te downloaden)

https://brielle.notubiz.nl/vergadering/874060

 

 

17 november

Alternatief Verkeersplan aangeboden aan het college en de raad

Woensdagavond 16 november is het Alternatieve Verkeersplan van ONS Brielle, samengesteld door inwoners en fractie aangeboden aan het college en de raad. Nadrukkelijk is erbij verteld dat het geen verkiezingsstunt is, maar een serieus onderwerp waar maanden aan ge werkt is. Voor veel inwoners een dagelijkse ergernis en het college heeft nagelaten stappen te ondernemen om het op te lossen. Vanuit de raad was er veel waardering voor het vele werk, maar ook voor de inhoudelijke onderwerpen. Alleen en dat is begrijpelijk, kan het college in de laatste zes weken van har functioneren, er niet veel aan uitvoeren . Daarom zal de fractie van ONSBrielle dit opnieuw aanbieden aan de raad van VaZ.

ONS Brielle - Alternatief verkeersplan Brielle, Vierpolders, Zwartewaal .

19 oktober

Motie verduurzaming Binnenstad  op initiatief van ONS Brielle door alle fracties gesteund.
Na overleg aangepast.

Motie verduurzaming binnenstad Brielle

Wat houdt ONS bezig

*De fractie van ONS Brielle heeft vanaf de start de communicatie van de gemeente met de bewoners van het grootste belang geacht. Keer op keer pleiten wij voor een transparante communicatie. De fractie van ONS Brielle wil dat er duidelijk participatie afspraken komen bij allerlei beleidsonderdelen welke van invloed is op het leven van onze inwoners. Duidelijk afspraken over , hoe, wanneer en wat de afspraken zijn . En controle daarop of deze conform worden uitgevoerd.
*Er zijn vele verkeersproblematieken in onze gemeente. De parkeersituatie in Brielle , maar ook die in de vesting van Hellevoetsluis , is niet best. De ontsluiting van Nieuwe wijken o.a. De Nieuwe Goote, moet eerder aangepakt orden en bij de planvorming betrokken worden. De overlast voor inwoners in nieuwe situaties bijv. Oude Goote, maar ook bij de Valweg in Oostvoorne, moet serieus genomen worden. Beloofde ontsluitingswegen voor Meeuwenoord Brielle en een permanente in Zwartewaal en ook de ontsluitingsweg voor Kickersbloem in Hellevoetsluis moe serieus worden opgepakt en op tijd met inwoners besproken. Maar ook de voortgaande irritaties voor de bewoners aan de Strandweg in Rockanje of de AnnaHoevestraat in Brielle heeft onze inzet nodig.
*Verduurzaming van de woningen moet met volle kracht worden aangepakt. Verduurzamingsmogelijkheden voor de binnenstad van Brielle, de Vesting in Hellevoetsluis en andere monumentale panden in VaZ moet met voorrang uitgevoerd worden.
Nieuwe Zonnevelden op landbouw en natuurgronden moeten worden tegen gehouden, zonnepanelen op daken gestimuleerd. Het bouwen van windmolens moet beperkt blijven op wat er nu is afgesproken. Uitbreiding daarvan is niet wenselijk.
*Diversiteit in woningaanbod , moet blijvend met volle kracht worden gestimuleerd. Als “noodoplossingen” kan een uitbreiding van flexwoningen geschikt voor de diverse woningzoekenden snel ter hand worden genomen. Terughoudendheid past hier niet. Speculatievormen met woningen moet in VaZ verboden worden en gelijk aangepakt. Leegstand in kaart gebracht en verordeningen gerealiseerd zodat leegstand tegen gegaan wordt.
* De sociale cohesie in onze samenleving staat enorm onder druk. Een gecoördineerde aanpak tussen, gemeente en zorgaanbieders moet effectiever worden en overhead moet worden tegengegaan. Grote zorg is over de toenemende eenzaamheid, afbrokkelend zorgaanbod en toenemende armoede vooral onder kinderen.
* Veiligheid voor alle inwoners is uitgangspunt. Ammoniak opslag in de haven van Rotterdam tegenover Brielle is een zwaar aandachtspunt. Openheid over deze situatie en daarom en Mileu Efect Rapportage is niet alleen gewenst maar zelfs een eis.