Ons actueel

!0 november

De uitgesproken tekst bij de Algemene Beschouwingen op 9 november met o.a. de aankondiging van de drie moties:mondelinge-beschouwingen-

 

31 oktober : dossier Flexwoningen Meeuwenoord

DOSSIERS GEMEENTE IN ZAKE MEEUWENOORD NIET OP ORDE ,
blijkt uit de antwoorden die we hebben gekregen op de vragen over de extra flexwoning in Meeuwenoord:
1) Was je op de hoogte van de brief van 5 december 2022 van college B&W Brielle?
Nee, we waren niet op de hoogte van de brief van 5 december 2022 van het college van B&W Brielle.
2) Als u niet op de hoogte was, is dit voor u reden om uw besluit te heroverwegen en te doen aan deze toezegging.
Als we de korte van de voormalige gemeente Brielle eerder in beeld hadden gehad, dan hadden we een andere insteek gekozen. In onze briefing aan de omwonenden hebben we de gevarieerde informatie opgenomen. Vervolgens hadden we de nodige gesprekken gevoerd om tot een besluit te komen .
3) Heeft u contact gezocht met de Bewoners Vereniging voor dat u de briefing heeft geschreven
Nee, de opdracht is uitgevoerd naar de omwonenden. Wij nemen tijdelijk contact op met de bewonersvereniging. We doen dit voordat er verdere stappen worden gezet. Het is belangrijk om hun zorgen te maken en te begrijpen, te respecteren en er op te anticiperen.
4. Gaat u nog nader in overleg met de vertegenwoordigers van de wijkvereniging of anderen in de wijk?
Ja, we hebben vandaag (woensdag) ambtelijk overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de wijkvereniging. Aanvullende gesprekken volgen. Het is van groot belang om een ​​open en constructieve dialoog te voeren om de zorgen en belangen van de bewoners te begrijpen en te wegen.

26 oktober

M.b.t. het plaatsen van een Amoniaktank OCI aan de overkant van Brielle heeft het college aangegeven een MER procedure te willen. Omdat de wethouder van Rotterdam aangegeven heeft het standpunt van de DCMR te onderschrijven dat dit niet nodig is heeft ONS Brielle en anderen, wethouder Igor Bal  opdract gegeven ,hier alles voor in te zetten om dit wel te laten gebeuren.(MER onderzoek Mileu Effect Rapportage) ONS Brielle heeft een toezegging gekregen dat de raad over de voortgang tijdig wordt ingelicht. ONS Brielle wil graag goed geinformeerd worden over de veiligheid van onze inwoners.

Wiilemansweg. Op vragen van diverse raadsleden over de gang van zaken m.b.t. het terrein aan de Willemansweg en de container compund heeft wethouder Igor Bal gezegd dat er een lange "bestemmingsplan"procedure nodig is . Dat houdt in dat zeker de komende tijd geen containers worden geplaatst. De eigenaar is verantwoordelijk voor zijn terrein , maar van plaatsing nu, is zeker geen sprake.

Begroting VaZ 2024 , te behandelen op 9 november 2024

Voor diegenen die de begroting willen inzien:

BEGROTING 2024 VaZ

Reacties op deze begroting van ONSBrielle komen later

1 oktober Diverse onderwerpen

FEEST in Zwartewaal : dorpshart gaat nu eindelijk gebouwd worden. Er was een nog behoorlijke ficht hebben en een mooie inbreng hadden.

Motie van ONSBrielle om de praktijk van particip[atie een beetje bij te buigen is door de meerderheid verworpen. We wilden het meer grijpbaar maken . Nu kan een kopje koffie al participatie betekenen. Zie Column deze week

Rotonde Evertsenplein / Amnesty Internationallaan in Hellevoetsluit wordt voor fietseres aan een kant wat aangepakt. Hopelijker wordt het dan ook wat veiliger. Hinder voor de bewoners aan de Strandweg in Rockanje nog zeker niet verholpen. Gemeente wil plan van aanpak.anciele injectie voor nodig, maar het gaat nu eindelijk beginnen. Prachtig voor OBS 't Want; de noodzakelijke Nieuwbouw is nu echt in zicht. Veel dank aan al die inwoners die de afgelopen jaren meegedaan.

27 september: reactie op expats Willemansweg

ONTSTUIMIGE COMMISSIEVERGADERING OVER (TE) LAAT VERSTUURDE BRIEF COLLEGE OVER HUISVESTING EXPATS REEDS 12 SEPTEMBER GEREED , MAAR PAS NA COMMISSIE  VAN 14 SEPTEMBERAAN DE RAAD GESTUURD..............(hier de brief)
2023-186 Raadsinformatiebrief omgevingsvergunning huisvesting expats Willemansweg Oostvoorne


ONS BRIELLE HEEFT DUIDELIJK LATEN MERKEN DAT DE INFORMATIEPOSITIE VAN DE RAADS- EN COMMISSIELEDEN IN HET GEDING IS GEWEEST.  WETHOUDER IGOR BAL LEGDE ZIJN VISIE OP HET VERLOOP UIT, MAAR GING DAARBIJ OP DE STOEL VAN RAADSLEDEN ZITTEN DOOR DE AANNAME DAT DE RAAD NIETS HAD AAN DE BRIEF ALS DEZE 2 UUR VOOR AANVANG PAS BESCHIKBAAR WAS. ONSBRIELLE WIL GRAAG ZELF UITMAKEN HOE ZE DAAR DAN MEE OMGAAN. Wat betreft het onderwerp "bouw expats units "verandert niets aan de situatie: college kan het advies van de DCMR niet naast zich neerleggen , maar geheel duidelijk wat er nu gaat gebeuren is het niet.

COLLEGE VOERT GEEN REGIE, MAAR LAAT HET  AAN ANDEREN OVER (zie onder kopje Actueel 15 september)

15 september

Uitgesproken tekst (bij benadering) 14 september commissie ruimte.

Geen Regie voeren
Een ieder die de Nederlandse economie volgt weet dat we al jaren fabrieken(Zogenaamde plants) laten bouwen door voornamelijk gespecialiseerde buitenlandse werknemers. We weten ook dat deze mendsen huisvesting nodig hebben. Huisvesting is in Nederland een pijnlijk dossier, omdat vele groepen  huisvesting zoeken in welke vorm dan ook. Huisvesting realiseren  voor welke groep ook,vergt visie, vergt daadkracht en regie.  En wel nu de regie hierover is niet in handen van dit colleg. Ze laten het over aan anderen met alle gevolgen van dien. Het onderwerp "Het inrichten  van een compund ten behoeve vanexpats"heet veel comotie gebracht. Onze mailbox stroomt vol. Heb in mijn"lange"periode als raadslid nog nooit zoveel reacties gezien. Daar zijn volgens de ONSFractie een aantal oorzaken van :
1) geen visie op huisvesting van de diverse groepen in zijn totaal: geen regie voeren in deze, u laat het naar u toe komen.
2) met deze specifieke aanvraag  en alls overziend de vraag of het college zich voldoene gerealiseerd  dat een aanvraag op dezelfde plak reeds beargumenteerd door de gemeente Westvoorne (gesteund door de raad) in pricipe is afgeraden. Bij komende vraag: welke andere argumentenzijn er hier dan wel om het nu toe te staan (achteraf blijkt dat het toenmalige college de aanvrager toe het sterk heeft afgeraden en de indiener de aanvraag heeft ingetrokken).
3) er is helemaal geen goed onderzoek gedaan naar de te verwachten verkeersbewegingen en capaciteite van de wegen.
4) de communicatie van de aanvrager met berekking tot de achergrond van de teokomstige bewoners is eenzijdig (en zojuis pas verduidelijkt)
5) de communicatieopdracht van de gemeente aan de aanvrager is vrij algemeen en met te weinig kaders omgeven en de criteris niet goed omschreven (geen regie dus, u laat het overkomen)
6) vindt u nu dat de initiatiefnemer aan de de gestelde verwachtingen qua communicatie heeft voldaan (u blijft vaag, geen regie)
7) de initatiefnemer spreekt van participatie, maar bij de gegeven bijeenkomst was daar geen sprake van. (als dit een voorbeeld is hoe bedrijven hun eigen participatie mogen inrichten gaat we nog hete situaties beleven)
8) heeft u uw eigen communicatie naar inwoners uitgeschakeld? Wat doet u in deze
9) er moet mij ook iets van het hart richting omwonenden , de manier waarop sommigen zich uiten in hun bezwaar is niet zoals het hoort, ik zou dat grag anders zien.
Conclusie: mijn advie geen instemming, wijs het verzoek af en wordt zelf actief, omdat vragen over woonruimte zich zullen herhalen en de behoefte is groot.

30 augustus

ONS Brielle fractie vraag informatiebijeenkomst over Plas van Heenvliet. Niet alle raadsleden van Voorne aan Zee zijn op de hoogte van het wel en wee van de Plas. Er zijn en blijven heel veel vragen en er is en blijft wantrouwen nar wat dat gebeurt. We willen, net als voorheen Openheid.

30 augustus (2)

De Ons Fractie moet kennis hebben over de participatiewijze m.b.t. een eventueel IKC in Oostvoorne . Bij bewoners is er ook onduidelijkheid. De een zegt het is wel gebeurd, de andere zegt dat was alleen in de naaste omgeving, hoe groot is de kring van inwoners dan geweest die daar bij betrokken zijn geweest.

6 juli

Hierbij de antwoorden op vragen van ONS Brielle mbt afscvhakelen zonnepanelen:
Vragen en antwoorden Afschakelen Zonnepanelen

Vragen van Commissilid Ed van Dort over dienstverlening in VaZ
Vragen dienstverlening VaZ 5 juli 2023

4 juli

Vraag en antwoorden op o.a. Windmolens Brielle. Uit antwoord blijkt dat Windmolens in Brielle als bestaand project worden gezien. Wat gaan BVNL en IBV nu doen want zij waren bij de verkiezingen modicus tegen.!!
09_ Beantwoording Fractie ONS Brielle W_ Smit energie neutraal en duurzaam

26 juni

Hier het collegeprogramma zoals dit op de vergadering van 6 juli wordt besproken

Collegeprogramma 2023 - 2026

23 juni

ONSBrielle heeft een klein onderzoekje gedaan over de afschakeling van zonnepanelen. Hierbij de brief die de fractie van ONSBrielle heeft gestuurd:
Individuele vragen Afshakelen Zonnepanelen

In de raadsvergadering van 22 juni is er een motie aangenomen mbt de windturbines bij de Haringvlietdam
Ons Brielle heeft hem niet mede ingediend, maar na bestudering en de discussie in de raad wel gesteund.
Motie VVD IBV PVaZ CDA D66 Vrij Voorne BVNL LEF! bp Windmolens Haringvlietdam

7 juni

Presentatie over ambulancezorg met daaraan gekoppeld "zorginfarct"uit de commissie Samenleving van 6 juni j.l.

https://voorneaanzee.raadsinformatie.nl/document/12838864/1/Presentatie+Voorne+aan+Zee+ambulance+zorg

23 mei

Verloedering van de Wallen in Brielle
Raadslid Ingrid Dudink stelde namens ONS Brielle vragen over het aanpakken van de wallen (Oostzijd) in Brielle.
Hierbij vindt u de vragen en de antwoorden:
07052023 Vragen Fractie Ons Brielle van Mw. I. Dudink inz. restauratie Oostzijde Brielse Wallen
Het komt er op neer, dat we op de uitvoering wachten...maar dat is met veel zaken het geval.

20 april

Terugkijkend naar de Open Fractievergadering van 29 maart:

De vergadering op 29 maart werd een een inhoudelijk levendige bijeenkomst. Eerst werd terug gekeken naar de onderwerpen van 15 februari (laatste Open Fractie) en wat met de onderwerpen is gebeurd (Zie ONS Brielle Actueel op deze site), daarna uitleg over Basisschool de Verwondering en stand van zaken, De OZB belasting met het advies kijk op de site van de SHVW zelf om te kijken of de berekening in orde is en daarna uitvoerig stilgestaan bij de energie problematiek (ONS Brielle gaat wederom motie indienen verduurzaming in o.a binnensteden Brielle en Hellevoetsluis), een beeld van de energie(on) mogelijkheden van de toekomst en WAT IS NU DE STAND VAN ZAKEN mbt de windmolens (Het laatste sleept zich voort, was onderwerp in commissie ruimte 5 april j.l. met betrekking tot situatie bij het Haringvliet). Er werd verslag gedaan over bijeenkomst B&W met wijk- en dorpsraden (moet echt de aandacht hebben voor de fractie van ONS Brielle anders wordt wat er is opgebouwd weer afgebroken ) en speciale aandacht voor de Plas van Heenvliet. Kortom volle agenda, maar dank voor de betrokkenheid en steun en wellicht komt u de volgende keer ook!

6 april

Vragen en antwoorden vragen Ons Brielle over windturbines Haringvliet en Brielle
Beantwoording vragen ONS Brielle windproject Haringvlietdam V3

28 februari

Zijn de onderzoeken m.b.t. de plaats van de tijdelijke huisvesting Verwondering nu uitgevoerd of niet?

Deze vraag komt boven als de raad gevraagd wordt 4 miljoen beschikbaar te stellen voor tijdelijke huisvesting. Gaat de raad een krediet beschikbaar stellen als er een mogelijkheid is dat op deze plaats geen huisvesting mogelijk is, of zijn de onderzoeken al geweest, maar weet de raad er nog niets van.
https://voorneaanzee.raadsinformatie.nl/vergadering/1066233

Vergadering Comm. Samenleving dinsdag 7 maart , aanvang 20.00 uur

31 maart

De Open fractievertgaderiong van ONS Brielle werd weer goed bezocht. In deze prsentatie vindt u ook de onderwerpen terug van de Open Fractievergadering van 15 februari: de antwoorden en/of wat ONS Brielle heeft ondernomen
Presentatie openbare fractievergadering 29 maart 2023

 

14 maart

ONS Brielle wil alle informatie boven tafel hebben, voordat er een besluit kan worden genomen voor een investering van 4 miljoen voor een semipermanent schoolgebouw bij het Sportpark. De fractie heeft al 2 series vragen gesteld, maar de antwoorden komen niet allemaal soepeltjes naar boven. Nu is ONS Brielle niet de fractie die alles maar voor zoete koek aanneemt, dus alles wordt precies onderzocht. Uit het lezen van de collegebesluitenlijst blijkt nu dat erbij het aanbestedingsbesluit een hardheidsclausule wordt gebruikt, zodat de aanbestedingsregels niet van toepassing zijn. (niet gemeld in het financiële voorstel aan de gemeenteraad). Verder wordt er voor een projectleider 40.000 euro uitgetrokken, maar in het financiële voorstel wordt dit op de schop gegooid met aanverwante kosten (riolering , elektra etc). Door vragen uit de com kwam naar boven dat er een alternatieve locatie is gevonden in het Stadskantoor. Is pas medegedeeld nadat ONS Brielle hierom vroeg als het geheel per augustus niet kan plaats vinden op he Sportpark. Nu blijkt echter dat het college hier eerder over had gesproken en besloten, maar wederom geen mededeling hierover aan de raad.
ONS Brielle vroeg om een informatie bijeenkomst over het project, omdat er nogal wat vraagtekens zijn. Gelukkig met steun van de andere raadsfracties komt deze er nu en wel op 20 maart. Nog een ander punt is dat voor de gehele gemeente Voorne aan Zee een Integraal Huisvestings Plan (IHP) onderwijs vastgesteld moet worden. Dat is er nog niet. dat is ook nodig voor Brielle. Dus een investering van 4 miljoen zonder IHP is wel vreemd als we lezen dat de gemeente wellicht een tekort heeft van 10 miljoen. En er staan grote onderwijs investeringen op het programma , denk alleen maar aan het IKC in Oostvoorne. TRANSPARANTIE, OVERLEG, het is blijkbaar niet mogelijk !!!!!!!!!

8 maart

Met betrekking tot huisvesting Basisschool De Verwondering heeft ONS Brielle vragen gesteld
op 20 februari aan het College van B&W: op 7 maart bij bespreking niet beantwoord!!!

vragen Verwondering en IHP

Op 1 maart heeft Ons Brielle nadere vragen gesteld en deze zijn wel beantwoord:
Beantwoording vragen 1 maart

Hierbij de bijdrage van ONS Brielle in de com vergadering van 7 maart. De werhouder gaf geen antwoord op de gestelde vragen ook al waren er nieuwe bij. Haarbijdrage was een wethouder niet waardig.
reactie op Verwonering

24 februari

Uitgesproken tekst Ingrid Dudink m.b.t. OZB verhoging:

Voorzitter: ONS Brielle maakt zich grote zorgen over de buitengewone stijging van de OZB-lasten in 2023 voor de de inwoners van Voorne aan Zee. De harmonisatie zoals het college het voorstelt, leidt tot een gemiddelde kostenstijging van 13% ondanks dat het college het heeft over slechts 4,9%. ONS Brielle is van mening dat dit een misleidende boodschap is. De aanslag die - naar verwachting - medio maart op de mat valt, is voor de voormalige inwoners van Brielle 5,9% hoger, dan die van 2022. Voor Hellevoetsluis en Westvoorne is de verhoging 15,7% respectievelijk 16,6%. Nu kunt u denken dat ONS Brielle zich daar niet zo druk over maakt. Het percentage voor de inwoners van het voormalige Brielle is immers laag t.o.v. de andere twee gemeenten, maar zo zitten wij er niet in. Wij voelen ons betrokken bij alle inwoners van Voorne aan Zee. De forse kostenstijging voor de voormalige gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne leiden onmiskenbaar tot een verdere verschraling van het beschikbare inkomen van de inwoners, bovenop de forse kostenstijgingen van energie en boodschappen. De kans is groot dat dit voor veel huishoudens niet te dragen is, temeer omdat het totale bedrag in acht i.p.v. tien termijnen wordt geind, wat een verhoging betekent van 25% per maand. En voorzover ik weet, is hierover nog niets gecommuniceerd richting de inwoners, waardoor het voor velen een onaangename verrassing zal zijn. Nu zou een forse kostenstijging misschien nog te verdedigen zijn, als de begroting laat zien dat er geen andere keuze is, maar er is nog geen begroting, dus ook geen rechtvaardiging voor het draaien aan deze knop. Wellicht zou er nog begrip kunnen zijn als de ondernemers ook flink bijdragen, maar dat is niet het geval. De OZB voor niet-woningen bevindt zich in Voorne aan Zee in de laagste categorie van Nederland. Het gemiddelde tarief in Nederland is circa 5x hoger. Het hoogste tarief is zelfs bijna 8x hoger dan het tarief dat door het college wordt voorgesteld. Het is duidelijk dat het college de ondernemers spaart ten koste van de inwoners. Wij doen daarom een appèl op de raad, en specifiek op de grootste partij - Inwonersbelang Voorne aan Zee - omdat de naam suggereert dat deze partij de belangen behartigt van de inwoners van Voorne aan Zee. Kijk nog eens goed naar de gevolgen voor de inwoners en neem het voorgestelde amendement van de oppositiepartijen aan. Als laatste vraagt ONS Brielle het college om te onderzoeken wat het effect is, van de voorgenomen afschaffing om onroerende zaken voor publieke diensten, uit te zonderen van de OZB-verplichting. Deze regeling bestond in de gemeenten Brielle en Westvoorne. We zijn mede indiener van het amendement van D66 en het CDA, omdat ons niet bekend is wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld Dorpshuis de Gaffelaar in Zwartewaal. De exploitatie van het Dorpshuis zou door de afschaffing ernstig in gevaar kunnen komen.

17 februari

OZB gaat voor vele inwoners in VaZ met meer dan de aangekondigde 4,9 % omhoog
Het kersverse college van B&W van de gemeente Voorne aan Zee - bestaande uit IBV, VVD, PVaZ en BVNL - wilde de commissie gisteravond laten geloven dat de Onroerende Zaak Belasting (OZB) in 2023 gemiddeld met 4,9% stijgt. Afgezet tegen de huidige inflatie een laag percentage stelde wethouder Van der Kooi, en goed voor een opbrengststijging van zo'n €490.000.
En passant liet hij echter weten dat naast deze 4,9%, nog een stijging wordt doorgevoerd die €800.000 moet gaan opbrengen, wat gelijk staat aan 8%. Woningeigenaren in VaZ kunnen in 2023 dus een gemiddelde stijging tegemoet zien van 12,9%.
Omdat het gaat om een gemiddelde stijging (de tarieven van de drie voormalige gemeenten worden gelijk getrokken), ligt de stijging voor bv Hellevoetsluis zelfs flink hoger dan dit percentage.
Het is bedroevend te constateren, dat de verkiezingsbeloften van de vier coalitiepartijen, binnen drie maanden na de verkiezingen, niets waard blijken te zijn.
Donderdag 23 februari neemt de raad het definitieve besluit. IBV, PVaZ en BVNL hebben gisteravond al ingestemd met het voorstel. De inwoners van VaZ moeten dus rekening houden met een forse verhoging van de woonlasten, naast de al flink gestegen kosten voor o.a. boodschappen en energie.
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de inwoners voor dit college niet het belangrijkst zijn, wat wel verwacht mag worden van de grootste partij met inwonersbelang in de naam. Dit gevoel wordt versterkt door de constatering dat het OZB-percentage voor niet-woningen zich in de allerlaagste categorie van Nederland bevindt.

1 februari

Energiek Voorne putten geeft stand van zaken t.a.v. activiteiten duurzame energie mogelijkheden.

Hierbij de link naar de Nieuwsbrief

https://www.energiekvoorneputten.nl/nieuws/

25 januari

Veranderd coalitiedocument (met zichtbare veranderingen)

20230122_coalitiedocument_aanvullingen na gesprekken (1)

25 januari (2)

Antwoorden van de coalitie op de vragen van ONS Brielle

Beantwoording vragen van ONS 14.01.2023 (1)

19 januari

Brief initiatiefnemers Zonneweide Brielle

Zonneweide Brielle

3 januari Reactie ONS Brielle op coalitie en coalitie uitgangspunten

Op 2 januari is de raad van Voorne aan Zee geïnstalleerd

Hierbij een weergave van de bijdrage . (de weergave is en ruwe tekst)

2 januari

30 november (1)

Verkoop Gouwe Geit , weer stapje dichterbij

Ondanks de vele bezwaren vanuit de raad wil het college toch doorzetten met de verkoop van de Gouwe Geit in Meeuwenoord. ONS Brielle heeft zich hier vanaf het begin af aan tegen verzet. Temeer omdat het ook niet duidelijk is waarom het moet worden verkocht. De erfpacht loopt nog tot 2034. Het college brengt de bewoners in grote onzekerheid en heeft daar niet echt een oplossing voor. Je bent er ook echt voor de bewoners..........

30 november (2)

Parkeeronderzoek: bewoner herkent zich zelf er niet in

Het op de valreep uitgebrachte parkeeronderzoek zegt eigenlijk dat er geen problemen zijn in de binnenstad van Brielle. Als je je auto niet bij huis kwijt kan, dan ga je maar naar AH (overigens particulier terrein) en op het evenementen terrein bij de JUMBO. College schuift het door naar Voorne aan Zee en beveelt het nieuwe college aan , dan met de inwoners te gaan praten !!!!!! En nu eigenlijk geen bericht naar de inwoners te sturen........... ONS Brielle gaat in de nieuwe raad voorkomen dat dit in het grote archief belandt..... zucht........

Voor rapport zie berichten hieronder bij 29 november

30 november (3)

Sloot aan de Wieldijk bij Zwartewaal bevat veel chemische stoffen

Er komt steeds mee naar boven over de sloot aan de rand van de Plas van Heenvliet. Er zitten stoffen in die er niet horen. Tot nu toe slepen we voort van onderzoek naar onderzoek. Vele organisaties zijn verantwoordelijk voor allemaal deel zaken. Het si te hopen dat de nieuwe gemeente een centrale regievoerder gaat aanstellen om het geheel aan te pakken.
Voor documenten zie commissie grondgebied dinsdag 29 november:

2022-214 Bijlage MemoToelichting monitoring DCMR en WSHD

29 november

Publicatie parkeeronderzoek gemeente Brielle

Op het laatste moment heeft de gemeente Brielle de cijfers gepubliceerd van het parkeeronderzoek.

Hier de bijgaande brief

2022-218 Raadsinformatiebrief technische rapportage parkeeronderzoek Brielle

Voor het volledige rapport verwijzen wij u naar de site van de gemeente Brielle (te groot om te downloaden)

https://brielle.notubiz.nl/vergadering/874060

 

 

26 november

brief college voor vrachtverkeer in Vierpolders:

2022-216 Raadsinformatiebrief vrachtverkeer Vierpolders

17 november

Alternatief Verkeersplan aangeboden aan het college en de raad

Woensdagavond 16 november is het Alternatieve Verkeersplan van ONS Brielle, samengesteld door inwoners en fractie aangeboden aan het college en de raad. Nadrukkelijk is erbij verteld dat het geen verkiezingsstunt is, maar een serieus onderwerp waar maanden aan ge werkt is. Voor veel inwoners een dagelijkse ergernis en het college heeft nagelaten stappen te ondernemen om het op te lossen. Vanuit de raad was er veel waardering voor het vele werk, maar ook voor de inhoudelijke onderwerpen. Alleen en dat is begrijpelijk, kan het college in de laatste zes weken van har functioneren, er niet veel aan uitvoeren . Daarom zal de fractie van ONSBrielle dit opnieuw aanbieden aan de raad van VaZ.

ONS Brielle - Alternatief verkeersplan Brielle, Vierpolders, Zwartewaal .

8 November

ONS Brielle is tegen de plaatsing van 249 meter hoge windturbines en zonnepark bij Seggelant.

ONS Brielle wil geen monster windturbines langs de N57 bij Seggelant en vindt dat, alvorens kostbare landbouw- en recreatiegrond wordt opgeofferd, eerst alle mogelijkheden tot het plaatsen van zonnepanelen op daken en bijvoorbeeld parkeerterreinen moeten worden onderzocht.

 

Lees hier ons volledige standpunt.

27 oktober

Bijdrage Ed van Dort m.b.t RES en Wind en Zon in Ondernemingspolder

De bijdrage is vastgelegd via een filmpje. Neemt helaas teveel ruimte in beslag , maar op te vragen bij wimsmit@onsbrielle.nl

19 oktober

Motie verduurzaming Binnenstad  op initiatief van ONS Brielle door alle fracties gesteund.
Na overleg aangepast.

Motie verduurzaming binnenstad Brielle

Wat hebben wij bereikt

 • Betere communicatie tussen inwoners en gemeente afgedwongen . Op tijd antwoord krijgen op vragen van de gemeentelijke organisatie
 • Extra parkeeronderzoek in de binnenstad
 • Niet ingestemd met de Regionale Energie Strategie , omdat de manier van participeren niet goed was (Brielle tegen gestemd)
 • Budget Groenvoorziening verhoogd, nadat het college het eerst naar beneden bracht
 • Biostook in VP met succes afgewezen
 • Ondersteuning bewoners rond Aardwarmte project wat leidde tot andere communicatie
 • Onderzoek naar verkeersintensiteit Anna Hoevestraat op verzoek van inwoners
 • Door tegenstanders 1 april monument te steunen, discussie tot laatst toe vast gehouden
 • Wijkschouwingen serieus nemen, toezien op gedane beloftes nakomen
 • Door bewoners vraagstuk Meeuwenoord (10.000 euro betaald voor ontsluitingsweg), ontsluitingsweg weer op de agenda gekregen
 • Aandacht voor leefbaarheid in wijken, overlast door bewoning van meerdere arbeidsmigranten
 • Echtscheiding gevolgen voor kinderen in sociale aanpak
 • Verkeersintensiteit op verschillende plaatsen in Brielle onder de aandacht brengen Maarland NZ, Reede, Slagveld (o.a. vervoer caravans). vrachtverkeer
 • Voor Vierpolders en intensiteit op Veckdijk, parkeerdruk in Zwartewaal
 • Druk op waterschap om wegen rond Vierpolders (bijv Voorweg) en Langesingel met voorrang op te knappen
 • Wij hebben als enige partij tegen de wijziging van de omgevingsvergunning gestemd t.b.v. van de bouw van het hotel aan De Nolle. Wij hebben intensief contact met de omwonenden en inwoners over deze plannen.
 • Wij zijn in gesprek met de bewoners van het Scharloo over de bouw van 11 appartementen op de plek waar nu een gevelonderbreking is. De bewoners zijn van mening dat de bouw afbreuk doet aan de historische waarde van de binnenstad op die plek. Ook hier zien we dat de communicatie van de gemeente en de inwoners niet goed is!
 • Duurzaamheid mogelijkheden voor bewoners binnenstad vergroten.
 • Krachtig signaal om Spoed Eisende Hulp Van Weel Bethesda in Dirksland open te houden