Ons actueel

1 juni

Hierbij de agenda's van de samengestelde commissie. Com. Ruimte  op 8 juni over Windenergie Haringvlietdam met alle documenten !

 

Commissie Samenleving 6 juni :aanvang 19.30 (eerste presentatie Ambulance Zorg) https://voorneaanzee.raadsinformatie.nl/vergadering/1066236
Commissie Ruimte 8 juni
Commissie ruimte 14 juni
Commissie Algemene Zaken 15 juni

23 mei

Verloedering van de Wallen in Brielle
Raadslid Ingrid Dudink stelde namens ONS Brielle vragen over het aanpakken van de wallen (Oostzijd) in Brielle.
Hierbij vindt u de vragen en de antwoorden:
07052023 Vragen Fractie Ons Brielle van Mw. I. Dudink inz. restauratie Oostzijde Brielse Wallen
Het komt er op neer, dat we op de uitvoering wachten...maar dat is met veel zaken het geval.

17 mei

Bekijk een weergave van de uitgesproken tekst in de raad van 16 mei mbt de begroting 2024 en verder:
tekst 16 mei

16 mei

Wat gaan de partijen van de huidige coalitie doen?
1. BVNL blijft in de coalitie en zoekt nieuwe wethouder?
2. BVNL blijft in de coalitie, maar levert geen wethouder ?
3. IBV, VVD en PvaZ hebben een meerderheid dus gaan met elkaar het college vormen, portefeuliies worden opnieuw verdeeld?
4. De drie partijen zoeken een nieuwe partner en openen nieuwe gesprekken?
ONS Brielle is benieuwd!!!!!!!!!!!

9 mei : HISTORISCH DIEPTEPUNT ; WETHOUDER SORMAZ na 4 maanden weg

De raad van Voorne aan Zee heeft op maandag 8 mei een motie van wantrouwen aangenomen tegen wethouder Tatjana Sormaz (BVNL) . Haar optreden in de vorige raad m.b.t. het onderwerp Basisschool De Verwondering was daarmate zwak , dat erbij de meerderheid van de raad geen vertouwen meer was dat dit de komende periode zou verbeteren. Daarbij kwam ook nog dat er signalen uit het college kwamen dat de samenwerking met haar tussen de collegeleden en de ambtelijke organisatie tot onhoudbare situaties leidde.
Het is een pijnlijk situatie voor haar persoonlijk, voor het aanzien van de politiek, voor de gemeente Voorne aan Zee (volgende bestuurlijk conflict na vertrek gemeente secretaris). Ook pijnlijk voor de coalitie en de samenstellers daarvan (Kap en Spoon) , die ondanks aandringen van anderen zorgvuldig te kijken naar samenstelling en voordrachten wethouders. Het is heel triest en eigenlijk zijn er nu alleen verliezers. En dan hoe nu verder???
Het bovenstaande drama duurde de hele raadsvergadering en dat betekent dat de behandeling van de begroting wederom is uitgesteld en de raadsvergadering op 16 mei a.s. voor de tweede keer wordt voortgezet.

20 april

Terugkijkend naar de Open Fractievergadering van 29 maart:

De vergadering op 29 maart werd een een inhoudelijk levendige bijeenkomst. Eerst werd terug gekeken naar de onderwerpen van 15 februari (laatste Open Fractie) en wat met de onderwerpen is gebeurd (Zie ONS Brielle Actueel op deze site), daarna uitleg over Basisschool de Verwondering en stand van zaken, De OZB belasting met het advies kijk op de site van de SHVW zelf om te kijken of de berekening in orde is en daarna uitvoerig stilgestaan bij de energie problematiek (ONS Brielle gaat wederom motie indienen verduurzaming in o.a binnensteden Brielle en Hellevoetsluis), een beeld van de energie(on) mogelijkheden van de toekomst en WAT IS NU DE STAND VAN ZAKEN mbt de windmolens (Het laatste sleept zich voort, was onderwerp in commissie ruimte 5 april j.l. met betrekking tot situatie bij het Haringvliet). Er werd verslag gedaan over bijeenkomst B&W met wijk- en dorpsraden (moet echt de aandacht hebben voor de fractie van ONS Brielle anders wordt wat er is opgebouwd weer afgebroken ) en speciale aandacht voor de Plas van Heenvliet. Kortom volle agenda, maar dank voor de betrokkenheid en steun en wellicht komt u de volgende keer ook!

15 april

In de commissie AZM op donderdag 13 april j.l. waren er twee insprekers:
Dhr Den Hoedt die aandacht vroeg voor de situaite van de dorpsraad in Rockanje. Er was veel animo vanuit Rockanje en vroeg daarom snel te beslissen over een bedrag per inwoner voor elke dorps- wijkraad.
Dhr Riedijk (inwoner vesting Hellevoetlsuis) sprak zeer heftig over de overlast die er regelmatig is in het weekend in de Kerkstraat en de weinig accurate reactie van de Burgemeester op vragen hierover van een raadslid. Hij was daar zeer ontstemd over en noemde de contacten met de gemeente over dit onderwerp bijzonder slecht.
De bespreking over de begroting 2023 was rommelig, omdat de 47 vragen die de verschillende fracties hadden gesteld nog niet compleet beantwoord waren of te laat aangeleverd. En verder wees Wim Smit ONS Brielle op de leeswijzer in de begroting waarin duidelijk gesteld is dat men kijkt naar het collegeprogramma , terwijl er dat nog helemaal niet is.

Voor de belangstellenden u kunt altijd terug kijken.

6 april

Vragen en antwoorden vragen Ons Brielle over windturbines Haringvliet en Brielle
Beantwoording vragen ONS Brielle windproject Haringvlietdam V3

4 april

Brief mbt Windturbines Haringvliet van het College, aangeboden aan de commissie Ruimte op 6 april

04 brief Klankbordgroep Windturbines Haringvlietdam antwoord college

Conclusie : windturbines gaan door ????

31 maart

De Open fractievertgaderiong van ONS Brielle werd weer goed bezocht. In deze prsentatie vindt u ook de onderwerpen terug van de Open Fractievergadering van 15 februari: de antwoorden en/of wat ONS Brielle heeft ondernomen
Presentatie openbare fractievergadering 29 maart 2023

 

15 maart

Antwoord college op vragen van 20 februari aan het College nu binnen.
We gaan ze nog bestuderen, maar u kunt ze ook hier lezen.

Raadsinformatie brief antwoord vragen ONS Brielle de Verwondering en IHP

 

14 maart

ONS Brielle wil alle informatie boven tafel hebben, voordat er een besluit kan worden genomen voor een investering van 4 miljoen voor een semipermanent schoolgebouw bij het Sportpark. De fractie heeft al 2 series vragen gesteld, maar de antwoorden komen niet allemaal soepeltjes naar boven. Nu is ONS Brielle niet de fractie die alles maar voor zoete koek aanneemt, dus alles wordt precies onderzocht. Uit het lezen van de collegebesluitenlijst blijkt nu dat erbij het aanbestedingsbesluit een hardheidsclausule wordt gebruikt, zodat de aanbestedingsregels niet van toepassing zijn. (niet gemeld in het financiële voorstel aan de gemeenteraad). Verder wordt er voor een projectleider 40.000 euro uitgetrokken, maar in het financiële voorstel wordt dit op de schop gegooid met aanverwante kosten (riolering , elektra etc). Door vragen uit de com kwam naar boven dat er een alternatieve locatie is gevonden in het Stadskantoor. Is pas medegedeeld nadat ONS Brielle hierom vroeg als het geheel per augustus niet kan plaats vinden op he Sportpark. Nu blijkt echter dat het college hier eerder over had gesproken en besloten, maar wederom geen mededeling hierover aan de raad.
ONS Brielle vroeg om een informatie bijeenkomst over het project, omdat er nogal wat vraagtekens zijn. Gelukkig met steun van de andere raadsfracties komt deze er nu en wel op 20 maart. Nog een ander punt is dat voor de gehele gemeente Voorne aan Zee een Integraal Huisvestings Plan (IHP) onderwijs vastgesteld moet worden. Dat is er nog niet. dat is ook nodig voor Brielle. Dus een investering van 4 miljoen zonder IHP is wel vreemd als we lezen dat de gemeente wellicht een tekort heeft van 10 miljoen. En er staan grote onderwijs investeringen op het programma , denk alleen maar aan het IKC in Oostvoorne. TRANSPARANTIE, OVERLEG, het is blijkbaar niet mogelijk !!!!!!!!!

8 maart

Met betrekking tot huisvesting Basisschool De Verwondering heeft ONS Brielle vragen gesteld
op 20 februari aan het College van B&W: op 7 maart bij bespreking niet beantwoord!!!

vragen Verwondering en IHP

Op 1 maart heeft Ons Brielle nadere vragen gesteld en deze zijn wel beantwoord:
Beantwoording vragen 1 maart

Hierbij de bijdrage van ONS Brielle in de com vergadering van 7 maart. De werhouder gaf geen antwoord op de gestelde vragen ook al waren er nieuwe bij. Haarbijdrage was een wethouder niet waardig.
reactie op Verwonering

28 februari

Zijn de onderzoeken m.b.t. de plaats van de tijdelijke huisvesting Verwondering nu uitgevoerd of niet?

Deze vraag komt boven als de raad gevraagd wordt 4 miljoen beschikbaar te stellen voor tijdelijke huisvesting. Gaat de raad een krediet beschikbaar stellen als er een mogelijkheid is dat op deze plaats geen huisvesting mogelijk is, of zijn de onderzoeken al geweest, maar weet de raad er nog niets van.
https://voorneaanzee.raadsinformatie.nl/vergadering/1066233

Vergadering Comm. Samenleving dinsdag 7 maart , aanvang 20.00 uur

25 februari

ONS Brielle voor Starterslening

ONS Brielle heeft voor de starterslening gestemd. Wel hebben we eerst geprobeerd de regeling en vooral de financiering heirvan iets te veranderen. De meerderheid van de raad ging hier niet in mee.

24 februari

Uitgesproken tekst Ingrid Dudink m.b.t. OZB verhoging:

Voorzitter: ONS Brielle maakt zich grote zorgen over de buitengewone stijging van de OZB-lasten in 2023 voor de de inwoners van Voorne aan Zee. De harmonisatie zoals het college het voorstelt, leidt tot een gemiddelde kostenstijging van 13% ondanks dat het college het heeft over slechts 4,9%. ONS Brielle is van mening dat dit een misleidende boodschap is. De aanslag die - naar verwachting - medio maart op de mat valt, is voor de voormalige inwoners van Brielle 5,9% hoger, dan die van 2022. Voor Hellevoetsluis en Westvoorne is de verhoging 15,7% respectievelijk 16,6%. Nu kunt u denken dat ONS Brielle zich daar niet zo druk over maakt. Het percentage voor de inwoners van het voormalige Brielle is immers laag t.o.v. de andere twee gemeenten, maar zo zitten wij er niet in. Wij voelen ons betrokken bij alle inwoners van Voorne aan Zee. De forse kostenstijging voor de voormalige gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne leiden onmiskenbaar tot een verdere verschraling van het beschikbare inkomen van de inwoners, bovenop de forse kostenstijgingen van energie en boodschappen. De kans is groot dat dit voor veel huishoudens niet te dragen is, temeer omdat het totale bedrag in acht i.p.v. tien termijnen wordt geind, wat een verhoging betekent van 25% per maand. En voorzover ik weet, is hierover nog niets gecommuniceerd richting de inwoners, waardoor het voor velen een onaangename verrassing zal zijn. Nu zou een forse kostenstijging misschien nog te verdedigen zijn, als de begroting laat zien dat er geen andere keuze is, maar er is nog geen begroting, dus ook geen rechtvaardiging voor het draaien aan deze knop. Wellicht zou er nog begrip kunnen zijn als de ondernemers ook flink bijdragen, maar dat is niet het geval. De OZB voor niet-woningen bevindt zich in Voorne aan Zee in de laagste categorie van Nederland. Het gemiddelde tarief in Nederland is circa 5x hoger. Het hoogste tarief is zelfs bijna 8x hoger dan het tarief dat door het college wordt voorgesteld. Het is duidelijk dat het college de ondernemers spaart ten koste van de inwoners. Wij doen daarom een appèl op de raad, en specifiek op de grootste partij - Inwonersbelang Voorne aan Zee - omdat de naam suggereert dat deze partij de belangen behartigt van de inwoners van Voorne aan Zee. Kijk nog eens goed naar de gevolgen voor de inwoners en neem het voorgestelde amendement van de oppositiepartijen aan. Als laatste vraagt ONS Brielle het college om te onderzoeken wat het effect is, van de voorgenomen afschaffing om onroerende zaken voor publieke diensten, uit te zonderen van de OZB-verplichting. Deze regeling bestond in de gemeenten Brielle en Westvoorne. We zijn mede indiener van het amendement van D66 en het CDA, omdat ons niet bekend is wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld Dorpshuis de Gaffelaar in Zwartewaal. De exploitatie van het Dorpshuis zou door de afschaffing ernstig in gevaar kunnen komen.

17 februari

OZB gaat voor vele inwoners in VaZ met meer dan de aangekondigde 4,9 % omhoog
Het kersverse college van B&W van de gemeente Voorne aan Zee - bestaande uit IBV, VVD, PVaZ en BVNL - wilde de commissie gisteravond laten geloven dat de Onroerende Zaak Belasting (OZB) in 2023 gemiddeld met 4,9% stijgt. Afgezet tegen de huidige inflatie een laag percentage stelde wethouder Van der Kooi, en goed voor een opbrengststijging van zo'n €490.000.
En passant liet hij echter weten dat naast deze 4,9%, nog een stijging wordt doorgevoerd die €800.000 moet gaan opbrengen, wat gelijk staat aan 8%. Woningeigenaren in VaZ kunnen in 2023 dus een gemiddelde stijging tegemoet zien van 12,9%.
Omdat het gaat om een gemiddelde stijging (de tarieven van de drie voormalige gemeenten worden gelijk getrokken), ligt de stijging voor bv Hellevoetsluis zelfs flink hoger dan dit percentage.
Het is bedroevend te constateren, dat de verkiezingsbeloften van de vier coalitiepartijen, binnen drie maanden na de verkiezingen, niets waard blijken te zijn.
Donderdag 23 februari neemt de raad het definitieve besluit. IBV, PVaZ en BVNL hebben gisteravond al ingestemd met het voorstel. De inwoners van VaZ moeten dus rekening houden met een forse verhoging van de woonlasten, naast de al flink gestegen kosten voor o.a. boodschappen en energie.
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de inwoners voor dit college niet het belangrijkst zijn, wat wel verwacht mag worden van de grootste partij met inwonersbelang in de naam. Dit gevoel wordt versterkt door de constatering dat het OZB-percentage voor niet-woningen zich in de allerlaagste categorie van Nederland bevindt.

7 februari

Inloopavond windmolens Hellevoetsluis
M.b.t. de plaatsing van windmolens in Hellevoetsluis worden er info momenten georganiseerd door de gemeente Voorne aan Zee. (zie bijgaand artikel)

Info over Windmolens bij Hellevoetsluis

1 februari

Energiek Voorne putten geeft stand van zaken t.a.v. activiteiten duurzame energie mogelijkheden.

Hierbij de link naar de Nieuwsbrief

https://www.energiekvoorneputten.nl/nieuws/

25 januari

Veranderd coalitiedocument (met zichtbare veranderingen)

20230122_coalitiedocument_aanvullingen na gesprekken (1)

25 januari (2)

Antwoorden van de coalitie op de vragen van ONS Brielle

Beantwoording vragen van ONS 14.01.2023 (1)

19 januari

Brief initiatiefnemers Zonneweide Brielle

Zonneweide Brielle

5 januari

Breuk windmolen zet plaatsing mega windmolens in de Ondernemerspolder nog verder onder druk.

Bovenste deel windmolen afgebroken

College is niet duidelijk wat bereft de toekomst van windturbines in de Ondernemerspolder bij Zwartewaal. ONS Brielle heeft gevraagd zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen!!!!!!

3 januari Reactie ONS Brielle op coalitie en coalitie uitgangspunten

Op 2 januari is de raad van Voorne aan Zee geïnstalleerd

Hierbij een weergave van de bijdrage . (de weergave is en ruwe tekst)

2 januari

16 december

(Op gemeente site)
In afwachting van onderzoek, plaatsing flexwoningen Meeuwenoord verschoven naar volgend jaar.

De gemeente laat op dit moment onderzoeken of de bever zijn leefgebied heeft op het perceel waar de 15 tijdelijke flexwoningen in de wijk Meeuwenoord in Brielle zijn gepland. Indien uit onderzoek blijkt dat een ontheffing van de Wet Natuurbescherming noodzakelijk is, zal deze aangevraagd worden. Wat de gemeente kan doen, zal pas bekend zijn nadat het onderzoek is afgerond.

In afwachting van het lopende onderzoek is het niet meer haalbaar om te starten met de werkzaamheden voor de flexwoningen in de wijk Meeuwenoord, in dit lopende jaar. De eerst mogelijke voorbereidende werkzaamheden en de plaatsing van de flexwoningen zullen worden verschoven naar volgend jaar.

30 november (1)

Verkoop Gouwe Geit , weer stapje dichterbij

Ondanks de vele bezwaren vanuit de raad wil het college toch doorzetten met de verkoop van de Gouwe Geit in Meeuwenoord. ONS Brielle heeft zich hier vanaf het begin af aan tegen verzet. Temeer omdat het ook niet duidelijk is waarom het moet worden verkocht. De erfpacht loopt nog tot 2034. Het college brengt de bewoners in grote onzekerheid en heeft daar niet echt een oplossing voor. Je bent er ook echt voor de bewoners..........

30 november (2)

Parkeeronderzoek: bewoner herkent zich zelf er niet in

Het op de valreep uitgebrachte parkeeronderzoek zegt eigenlijk dat er geen problemen zijn in de binnenstad van Brielle. Als je je auto niet bij huis kwijt kan, dan ga je maar naar AH (overigens particulier terrein) en op het evenementen terrein bij de JUMBO. College schuift het door naar Voorne aan Zee en beveelt het nieuwe college aan , dan met de inwoners te gaan praten !!!!!! En nu eigenlijk geen bericht naar de inwoners te sturen........... ONS Brielle gaat in de nieuwe raad voorkomen dat dit in het grote archief belandt..... zucht........

Voor rapport zie berichten hieronder bij 29 november

30 november (3)

Sloot aan de Wieldijk bij Zwartewaal bevat veel chemische stoffen

Er komt steeds mee naar boven over de sloot aan de rand van de Plas van Heenvliet. Er zitten stoffen in die er niet horen. Tot nu toe slepen we voort van onderzoek naar onderzoek. Vele organisaties zijn verantwoordelijk voor allemaal deel zaken. Het si te hopen dat de nieuwe gemeente een centrale regievoerder gaat aanstellen om het geheel aan te pakken.
Voor documenten zie commissie grondgebied dinsdag 29 november:

2022-214 Bijlage MemoToelichting monitoring DCMR en WSHD

29 november

Publicatie parkeeronderzoek gemeente Brielle

Op het laatste moment heeft de gemeente Brielle de cijfers gepubliceerd van het parkeeronderzoek.

Hier de bijgaande brief

2022-218 Raadsinformatiebrief technische rapportage parkeeronderzoek Brielle

Voor het volledige rapport verwijzen wij u naar de site van de gemeente Brielle (te groot om te downloaden)

https://brielle.notubiz.nl/vergadering/874060

 

 

26 november

brief college voor vrachtverkeer in Vierpolders:

2022-216 Raadsinformatiebrief vrachtverkeer Vierpolders

17 november

Alternatief Verkeersplan aangeboden aan het college en de raad

Woensdagavond 16 november is het Alternatieve Verkeersplan van ONS Brielle, samengesteld door inwoners en fractie aangeboden aan het college en de raad. Nadrukkelijk is erbij verteld dat het geen verkiezingsstunt is, maar een serieus onderwerp waar maanden aan ge werkt is. Voor veel inwoners een dagelijkse ergernis en het college heeft nagelaten stappen te ondernemen om het op te lossen. Vanuit de raad was er veel waardering voor het vele werk, maar ook voor de inhoudelijke onderwerpen. Alleen en dat is begrijpelijk, kan het college in de laatste zes weken van har functioneren, er niet veel aan uitvoeren . Daarom zal de fractie van ONSBrielle dit opnieuw aanbieden aan de raad van VaZ.

ONS Brielle - Alternatief verkeersplan Brielle, Vierpolders, Zwartewaal .

8 November

ONS Brielle is tegen de plaatsing van 249 meter hoge windturbines en zonnepark bij Seggelant.

ONS Brielle wil geen monster windturbines langs de N57 bij Seggelant en vindt dat, alvorens kostbare landbouw- en recreatiegrond wordt opgeofferd, eerst alle mogelijkheden tot het plaatsen van zonnepanelen op daken en bijvoorbeeld parkeerterreinen moeten worden onderzocht.

 

Lees hier ons volledige standpunt.

27 oktober

Bijdrage Ed van Dort m.b.t RES en Wind en Zon in Ondernemingspolder

De bijdrage is vastgelegd via een filmpje. Neemt helaas teveel ruimte in beslag , maar op te vragen bij wimsmit@onsbrielle.nl

19 oktober

Motie verduurzaming Binnenstad  op initiatief van ONS Brielle door alle fracties gesteund.
Na overleg aangepast.

Motie verduurzaming binnenstad Brielle

Wat hebben wij bereikt

 • Betere communicatie tussen inwoners en gemeente afgedwongen . Op tijd antwoord krijgen op vragen van de gemeentelijke organisatie
 • Extra parkeeronderzoek in de binnenstad
 • Niet ingestemd met de Regionale Energie Strategie , omdat de manier van participeren niet goed was (Brielle tegen gestemd)
 • Budget Groenvoorziening verhoogd, nadat het college het eerst naar beneden bracht
 • Biostook in VP met succes afgewezen
 • Ondersteuning bewoners rond Aardwarmte project wat leidde tot andere communicatie
 • Onderzoek naar verkeersintensiteit Anna Hoevestraat op verzoek van inwoners
 • Door tegenstanders 1 april monument te steunen, discussie tot laatst toe vast gehouden
 • Wijkschouwingen serieus nemen, toezien op gedane beloftes nakomen
 • Door bewoners vraagstuk Meeuwenoord (10.000 euro betaald voor ontsluitingsweg), ontsluitingsweg weer op de agenda gekregen
 • Aandacht voor leefbaarheid in wijken, overlast door bewoning van meerdere arbeidsmigranten
 • Echtscheiding gevolgen voor kinderen in sociale aanpak
 • Verkeersintensiteit op verschillende plaatsen in Brielle onder de aandacht brengen Maarland NZ, Reede, Slagveld (o.a. vervoer caravans). vrachtverkeer
 • Voor Vierpolders en intensiteit op Veckdijk, parkeerdruk in Zwartewaal
 • Druk op waterschap om wegen rond Vierpolders (bijv Voorweg) en Langesingel met voorrang op te knappen
 • Wij hebben als enige partij tegen de wijziging van de omgevingsvergunning gestemd t.b.v. van de bouw van het hotel aan De Nolle. Wij hebben intensief contact met de omwonenden en inwoners over deze plannen.
 • Wij zijn in gesprek met de bewoners van het Scharloo over de bouw van 11 appartementen op de plek waar nu een gevelonderbreking is. De bewoners zijn van mening dat de bouw afbreuk doet aan de historische waarde van de binnenstad op die plek. Ook hier zien we dat de communicatie van de gemeente en de inwoners niet goed is!
 • Duurzaamheid mogelijkheden voor bewoners binnenstad vergroten.
 • Krachtig signaal om Spoed Eisende Hulp Van Weel Bethesda in Dirksland open te houden