1 december

Basisschool Verwondering heeft huisvesting nodig, maar college maakt er rommeltje van

De oprichters van een nieuwe basisschool hebben toestemming gekregen van het ministerie van onderwijs om een school op te richten. Dan hebben ze huisvesting nodig. Maar de gemeente Brielle heeft de wettelijke verplichting om overleg te plegen met andere schoolbesturen niet gevoerd. Verder is de vraag of er ook gekeken is naar leegstand in andere schoolgebouwen en is de beoogde locatie op het Geuzenpark omkleedt met vragen over verkeersintensiteit in de directe omgeving (er komt een bypass voor de betere ontsluiting van de Oude Goote op de N218 en de bouw van het hotel), milieu eisen en niet duidelijk is of het past in het bestemmingsplan. Kortom…………

30 november (1)

Verkoop Gouwe Geit , weer stapje dichterbij

Ondanks de vele bezwaren vanuit de raad wil het college toch doorzetten met de verkoop van de Gouwe Geit in Meeuwenoord. ONS Brielle heeft zich hier vanaf het begin af aan tegen verzet. Temeer omdat het ook niet duidelijk is waarom het moet worden verkocht. De erfpacht loopt nog tot 2034. Het college brengt de bewoners in grote onzekerheid en heeft daar niet echt een oplossing voor. Je bent er ook echt voor de bewoners……….

30 november (2)

Parkeeronderzoek: bewoner herkent zich zelf er niet in

Het op de valreep uitgebrachte parkeeronderzoek zegt eigenlijk dat er geen problemen zijn in de binnenstad van Brielle. Als je je auto niet bij huis kwijt kan, dan ga je maar naar AH (overigens particulier terrein) en op het evenementen terrein bij de JUMBO. College schuift het door naar Voorne aan Zee en beveelt het nieuwe college aan , dan met de inwoners te gaan praten !!!!!! En nu eigenlijk geen bericht naar de inwoners te sturen……….. ONS Brielle gaat in de nieuwe raad voorkomen dat dit in het grote archief belandt….. zucht……..

Voor rapport zie berichten hieronder bij 29 november

30 november (3)

Sloot aan de Meeldijk bij Zwartewaal bevat veel chemische stoffen

Er komt steeds mee naar boven over de sloot aan de rand van de Plas van Heenvliet. Er zitten stoffen in die er niet horen. Tot nu toe slepen we voort van onderzoek naar onderzoek. Vele organisaties zijn verantwoordelijk voor allemaal deel zaken. Het si te hopen dat de nieuwe gemeente een centrale regievoerder gaat aanstellen om het geheel aan te pakken.
Voor documenten zie commissie grondgebied dinsdag 29 november:

2022-214 Bijlage MemoToelichting monitoring DCMR en WSHD

29 november

Publicatie parkeeronderzoek gemeente Brielle

Op het laatste moment heeft de gemeente Brielle de cijfers gepubliceerd van het parkeeronderzoek.

Hier de bijgaande brief

2022-218 Raadsinformatiebrief technische rapportage parkeeronderzoek Brielle

Voor het volledige rapport verwijzen wij u naar de site van de gemeente Brielle (te groot om te downloaden)

https://brielle.notubiz.nl/vergadering/874060

 

 

26 november

brief college voor vrachtverkeer in Vierpolders:

2022-216 Raadsinformatiebrief vrachtverkeer Vierpolders

22 november (2)

Nieuw standpuntenoverzicht Briels Nieuwsland

In het Briels Nieuwsland van 15 november jongstleden is een verkeerd standpuntenoverzicht van de politieke partijen, die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Voorne aan Zee, geplaatst. Het nieuwe overzicht is als rectificatie morgen in het Briels Nieuwsland te vinden, maar dat is natuurlijk pas op (en in sommige gevallen pas na, afhankelijk van het bezorgmoment) de verkiezingsdag.

Daarom hier alvast het volledige en correcte overzicht zoals dat op 15 november geplaatst had moeten zijn.

Gecorrigeerd standpuntenoverzicht gemeenteraadsverkiezingen

22 november

Brief Wijkvereniging  Nieuwland is beantwoord door het college

De brief wordt behandeld in de commissie Grondgebied van 29 november a.s.

Hierbij de link:
https://brielle.notubiz.nl/document/12075688/1/2022-199+Reactie+college+B%26W+op+vragen+wijkraad+Nieuwland

17 November (2)

Onjuist en onvolledig standpuntenoverzicht in lokale media

Helaas is er door de lokale media een verkeerde versie van het standpuntenoverzicht van ONS Brielle – en ook van andere partijen – gepubliceerd. Hier zijn wij natuurlijk niet gelukkig mee, temeer daar er de indruk wordt gewekt dat ONS Brielle over een flink aantal onderwerpen geen standpunt zou hebben. Dat is natuurlijk niet het geval. ONS Brielle heeft op alle onderwerpen een genuanceerde en door deskundigen onderbouwde mening.

Click hier om het volledige standpuntenoverzicht van ONS Brielle te lezen.

17 november

Alternatief Verkeersplan aangeboden aan het college en de raad

Woensdagavond 16 november is het Alternatieve Verkeersplan van ONS Brielle, samengesteld door inwoners en fractie aangeboden aan het college en de raad. Nadrukkelijk is erbij verteld dat het geen verkiezingsstunt is, maar een serieus onderwerp waar maanden aan ge werkt is. Voor veel inwoners een dagelijkse ergernis en het college heeft nagelaten stappen te ondernemen om het op te lossen. Vanuit de raad was er veel waardering voor het vele werk, maar ook voor de inhoudelijke onderwerpen. Alleen en dat is begrijpelijk, kan het college in de laatste zes weken van har functioneren, er niet veel aan uitvoeren . Daarom zal de fractie van ONSBrielle dit opnieuw aanbieden aan de raad van VaZ.

ONS Brielle – Alternatief verkeersplan Brielle, Vierpolders, Zwartewaal .

9 november

Spoedeisende hulp Van Weel Bethesda moet blijven

Er zijn  u allerlei acties om ervoor te zorgen dat de SEH van het Van Weel Bethesda ziekenhuis in Dirksland open blijft. ONS Brielle wil dat ook maar wij willen daar geen actie van te maken voor eigen politiek gewin!

8 November

ONS Brielle is tegen de plaatsing van 249 meter hoge windturbines en zonnepark bij Seggelant.

ONS Brielle wil geen monster windturbines langs de N57 bij Seggelant en vindt dat, alvorens kostbare landbouw- en recreatiegrond wordt opgeofferd, eerst alle mogelijkheden tot het plaatsen van zonnepanelen op daken en bijvoorbeeld parkeerterreinen moeten worden onderzocht.

Lees hier ons volledige standpunt.

3 november (2)

Overleg met bewoners Meeuwenoord over plaatsing flexwoningen

Maandag j.l is er een bijeenkomst geweest waar de bewoners van meeuwenoord werden bijgepraat over de plaatsing van flexwoningen. Een van de resultaten is dat er drie plekken werden aangeduid waar de woningen kunnen komen. Deze plekken worden aan de bewoners voorgelegd en zij mogen reageren op deze plekken, waarna een besluit hierover zal worden genomen.

2 november

Dorpshart Zwartewaal  gaat uitgevoerd worden.

Na enige verduidelijkende vragen is de Commissie Grondgebied akkoord gegaan met het College voorstel.. De raad zal naar verwachting op 16 november instemmen.

Naar oplossing voor de financiële situatie voor vv Brielle wordt naarstig verder gezocht.

Er kan niet gewacht worden op de nieuwe gemeente Voorne aan Zee om een besluit te nemen. Dat gaat veel te lang duren en bovendien dan blijft de onzekerheid bestaan

27 oktober

Bijdrage Ed van Dort m.b.t RES en Wind en Zon in Ondernemingspolder

De bijdrage is vastgelegd via een filmpje. Neemt helaas teveel ruimte in beslag , maar op te vragen bij wimsmit@onsbrielle.nl

26 oktober

RES informatie bij Open Fractie

Veel belangstelling voor Open Fractievergadering van ONS Brielle waar Ed van Dort een overzicht heeft gegeven van de stand van zaken van de Regionale Energie Strategie en vooral de situatie van de windturbines in de Ondernemingspolder bij Seggelant.  Conclusie zoals het nu wordt voorgesteld kan echt niet en cijfers die gegeven worden zijn ook niet helemaal betrouwbaar. Dat er wat moet gebeuren om aan onze energie behoefte te voldoen was en is duidelijk

20 oktober

Successen in de Brielse raad voor ONS Brielle

De twee moties (Duurzaamheid in Binnenstad en spoedeisende Hulp in Dirksland moet blijven) zijn met steun van alle partijen aangenomen. Er is een belofte van wethouder Schoon om zich snel te aan inzetten voor de uitvoering van de motie Duurzaamheid en de motie SEH zal bij de besprekingen over de SEH als zwaar signaal worden ingebracht.

19 oktober

Motie verduurzaming Binnenstad  op initiatief van ONS Brielle door alle fracties gesteund.
Na overleg aangepast.

Motie verduurzaming binnenstad Brielle

17 oktober

Door inzet van ONS Brielle moet Hellevoetsluis bedrag voor Ambulante hulp alsnog uit de eigen begroting halen

Hellevoetsluis probeerde het achterwege laten van een reservering  in de algemene middelen in de begroting nu, te compenseren met een beroep te doen op de algemene reserve van de toekomstige gemeente Voorne aan Zee. (zie bijdragen 4 en 11 oktober op deze pagina)  Niet dus!

5 oktober (2)

Verslagen opgesteld door organisatoren nu hier in te zien:

Verslag inloopavond windproject Brielse Brug V1.0

Verslag zon inloopavond 20-09-2022

Wat hebben wij bereikt

 • Betere communicatie tussen inwoners en gemeente afgedwongen . Op tijd antwoord krijgen op vragen van de gemeentelijke organisatie
 • Extra parkeeronderzoek in de binnenstad
 • Niet ingestemd met de Regionale Energie Strategie , omdat de manier van participeren niet goed was (Brielle tegen gestemd)
 • Budget Groenvoorziening verhoogd, nadat het college het eerst naar beneden bracht
 • Biostook in VP met succes afgewezen
 • Ondersteuning bewoners rond Aardwarmte project wat leidde tot andere communicatie
 • Onderzoek naar verkeersintensiteit Anna Hoevestraat op verzoek van inwoners
 • Door tegenstanders 1 april monument te steunen, discussie tot laatst toe vast gehouden
 • Wijkschouwingen serieus nemen, toezien op gedane beloftes nakomen
 • Door bewoners vraagstuk Meeuwenoord (10.000 euro betaald voor ontsluitingsweg), ontsluitingsweg weer op de agenda gekregen
 • Aandacht voor leefbaarheid in wijken, overlast door bewoning van meerdere arbeidsmigranten
 • Echtscheiding gevolgen voor kinderen in sociale aanpak
 • Verkeersintensiteit op verschillende plaatsen in Brielle onder de aandacht brengen Maarland NZ, Reede, Slagveld (o.a. vervoer caravans). vrachtverkeer
 • Voor Vierpolders en intensiteit op Veckdijk, parkeerdruk in Zwartewaal
 • Druk op waterschap om wegen rond Vierpolders (bijv Voorweg) en Langesingel met voorrang op te knappen
 • Wij hebben als enige partij tegen de wijziging van de omgevingsvergunning gestemd t.b.v. van de bouw van het hotel aan De Nolle. Wij hebben intensief contact met de omwonenden en inwoners over deze plannen.
 • Wij zijn in gesprek met de bewoners van het Scharloo over de bouw van 11 appartementen op de plek waar nu een gevelonderbreking is. De bewoners zijn van mening dat de bouw afbreuk doet aan de historische waarde van de binnenstad op die plek. Ook hier zien we dat de communicatie van de gemeente en de inwoners niet goed is!
 • Duurzaamheid mogelijkheden voor bewoners binnenstad vergroten.
 • Krachtig signaal om Spoed Eisende Hulp Van Weel Bethesda in Dirksland open te houden