ONS Brielle

Uncategorized

Motie procesvoorstel RES in raad aangenomen

Hierbij de bijdrage van de ONSfractie, waarin het standpunt van ONSbrielle duidelijk wordt:

Vz op 25 mei is er een raadsbesluit genomen waarbij de raad van Brielle negatief heeft besloten op het dan
voorliggende voorstel.
Dat besluit is nog steeds van toepassing en daar is het college aan gebonden, zoals in de motie ook wordt
verwoord.
Het voorliggende voorstel stelt een oplegnotitie als uitgangspunt om mee te kunnen spreken in het overleg
m.b.t. De RES.
De oplegnotitie bevat onderwerpen die voor ONSbrielle van groot belang zijn . Ze worden in deze motie nog
eens nadrukkelijk genoemd als onderwerpen die door de inbreng van Brielle de volle aandacht moeten
krijgen. Zij sluiten ook aan bij een aantal inhoudelijke argumenten van de Vereniging Verontruste Burgers
Voorne. Hier duiden we nog eens nadrukkelijk op de gezondheidsaspecten, in onze ogen nog steeds
onderbelicht.
We willen het college de gevraagde ruimte geven, maar stellen nadrukkelijk dat het handelen onder het
vergrootglas ligt, gezien het raadsbesluit Voor ons is het raadsbesluit uitgangspunt.
Verder willen we de toezegging van de wethouder dat hij ons nadrukkelijk op de hoogte houdt van de
ontwikkelingen en vooral die over de onderwerpen die in de motie worden genoemd.
De recente uitspraak van de Raad van State zal zeker een rol gaan spelen en heeft in deze een grote
invloed op de gesprekken die het college in het kader van de RES gaat voeren.

De onderwerpen die in de motie genoemd zijn:

 • Deze aandachtspunten betreffen onderwerpen als:
  aandacht voor isolatie, participatieprocessen, energie-eigenaarschap,
  alternatieven energiebronnen voor windmolens en zonnecollectorvelden.
  Het leggen van de relatie met het verzorgen van het open landschap door het
  eerdere opruimen van het verspreid liggend glas en het in acht nemen van de
  invloed van industrie en energiebronnen op de woonomgeving.

Nadrukkelijk willen wij stellen dat het raadsbesluit blijft bestaan, maar we de wethouder ruimte willen geven om deel te nemen aan de gesprekken over de RES.

 

Afwegingen van onderwerpen die van invloed zijn op onze omgeving moeten steeds zorgvuldiger

De laatste weken is steeds duidelijker geworden dat aanpassingen in onze leefomgeving geen vanzelfsprekendheid is. Neem bijv. de plannen voor een hotel aan de Nolle; een gebouw van 130 meter lang en 5 verdiepingen hoog. Past het geheel in zo’n omgeving, is de vormgeving passend bij Brielle, wat betekent het voor de omgeving, hoe is de verkeerssituatie aldaar?  (zeer gecompliceerd wetende dat de nieuwe wijk Oude Goote zijn verkeersafhandeling daar ook langs laat lopen…)

En dan hoe is de omgeving (bewoners in de nabijheid) erbij betrokken ? Hoe wordt de raad erbij betrokken? Zorgvuldig afwegen…zeer nodig!!!!

Ook bij het plaatsen van Windturbines is de uitspraak van de Raad van State een factor die mee gaat spelen in de afweging en de voorwaarden.

ONSBrielle heeft tegen de RES gestemd omdat juist de voorwaarden, maar ook de voorwaarden beter gegarandeerd moeten zijn.

Raad Westvoorne neemt nog geen besluit over de RES

De raad van Westvoorne heeft voor de tweede maal nog geen besluit genomen over de RES (Reginonale Energie Strategie) Voor 1 juli  moesten de raden in de Provincie Zuid-Holland hun besluit kenbaar maken. De raad in Westvoorne wil eerst een gesprek met deskundigen van de Provincie Zuid-Holland voordat zij besluit nemen.

PS de raad van Hellevoetsluis heeft de RES wel goedgekeurd.

Uitspraak Raad van State heeft invloed op plaatsen windturbines

Woensdag 30 juni  is er een belangrijke uitspraak gedaan door de Raad van State met betrekking tot de normen uit het Activiteiten Besluit en het niet toepassen van de SMB-richtlijn in Nederland terwijl dit volgens het EU recht wel zou moeten. Deze uitspraak heeft gevolgen voor de plannen aangaande windenergie. ( inde downloads vindt u een bijdrage)

Persbericht Gemeente Brielle over sloot Wieldijk

Geen gezondheidseffecten verwacht door vervuiling sloot Wieldijk

Geen gezondheidseffecten verwacht door vervuiling sloot Wieldijk Er is door bewoners in Zwartewaal vervuiling geconstateerd in de sloot naast de Wieldijk. Daarop zijn direct de verantwoordelijke instanties benaderd. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de vervuiling en waar de oorzaak van deze vervuiling ligt.

Waterschap Hollandse Delta heeft de sloot langs de Wieldijk gecontroleerd en het oppervlaktewater is onderzocht. Daaruit blijkt dat het water onder andere een verhoogde concentratie sulfaat bevat. Het is op dit moment nog onduidelijk waar deze verhoogde concentraties vandaan komen.

DCMR Milieudienst Rijnmond heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond gevraagd om aan de hand van de analyseresultaten te bepalen of er een risico is voor de volksgezondheid. De gemeente wil absoluut geen risico’s nemen met de volksgezondheid en veiligheid in de omgeving van de Plas van Heenvliet.

Conclusie gezondheidskundige beoordeling analyseresultaten sloot aan de Wieldijk De conclusie van de GGD; “Het water in de sloot voldoet niet aan de drinkwaternorm en aan de drinkwaterrichtlijn van de WHO, maar daar is het water ook niet voor bedoeld. Voor deze analyse zijn wij er van uit gegaan dat de sloot aan de Wieldijk niet voor recreatie gebruikt wordt. Zelfs als iemand per ongeluk in de sloot belandt en daarbij een hoeveelheid slootwater inslikt, zijn er op basis van de gemeten gehalten chemische stoffen geen gezondheidseffecten te verwachten.”

Zodra er meer duidelijk is over de oorzaak en de verdere stappen of maatregelen die in het kader van de volksgezondheid en veiligheid (moeten) worden genomen, worden de inwoners van Zwartewaal direct en actief geïnformeerd door de gemeente. En ook op de website van de gemeente wordt de laatste stand van zaken actief gedeeld

(persbericht gemeente Brielle 29 juni)

Publicatie in Briels Nieuwsland over zonnepanelen niet op Landbouwgrond

Plaats zonnepanelen op daken en niet op landbouwgrond

Midterm View college; wat kan nog wel en wat niet uitgevoerd worden tot 1 januari 2023

Het college heeft een lijst gemaakt met de onderwerpen die al zijn uitgevoerd in de afgelopen jaren.
Ook is er lijst met
* onderwerpen die nog uitgevoerd gaan worden
* onderwerpen die lopende zijn en waaraan gewerkt wordt
* en keuzes die niet meer worden aangepakt en derhalve van de lijst worden afgevoerd.

Een van de redenen is dat de ambtelijke capaciteit niet voldoende is om alles uit te voeren (De Corona en de fusie slokt heel wat mogelijkheden op).

Aan de ene kan snapt ONSBrielle dat alle ambities niet kunnen worden uitgevoerd. Er is echter een belangrijk feit: in februari hebben de Brielse partijen bij elkaar gezeten om met een elkaar een wensenlijst samen te stellen wat mogelijk was. Nu we naar de opgestelde lijst van het college kijken zitten daar een aantal voor ONS Brielle onderwerpen afgevallen: een integrale aanpak sociale verbeteringen in RUGGE, Zuurland en Kleine Goote, het parkeren in de binnenstad, parkeren in Zwartewaal en herinrichting van de Henry Fortstraat in Zwartewaal.

Vooral het niet aanpakken van het Parkeren in de Binnenstad en Zwartewaal valt ons zwaar. We snappen dat dit geen gemakkelijke onderwerpen zijn en niet snel even op te lossen, maar om dat nu los te laten………….. .

De Ambtelijke organisatie in Brielle werkt hard. Ook voor de toekomstige gemeente, wellicht buigt de verhouding iets te veel door………

(Onder downloads vindt u het gepresenteerde Midterm View van het college)

Commissie zeer kritisch over uitvoering Binnenstad- en Havenplannen

Het onderwerp uitvoeringsplannen werd met een zeer kritische commissie besproken. In de commissie zette men grote vraagtekens bij de planning , de aanbestedingen (bijv bij Slagveld is nog niet rond en er zou nu al begonnen moeten worden * er staat 21 juni), de logistiek t.a.v. de verkeershinder (gevolgen voor toeristische bedrijven en bezoekers) , de informatie naar de burgers (wie doet dat en wanneer en onder wiens verantwoordelijkheid). Wat is er geleerd van de aanleg van de Thoelaverweg / Kaaistraat , moeten er geen tijdelijke verkeersborden komen. Hoe zit het nu bij de uitvoering mbt het GVVP, is de Veiligheids Regio nu wel bij de verkeersoplossingen betrokken. Hoe zit het nu met de precieze aantallen vervallen parkeerplaatsen (Wethouder kon in vergadering geen totaal aantal noemen) De aanpassingen bij het Wellerrondom en de gevolgen voor het verkeer aldaar werden makkelijk afgedaan, terwijl de drukte toeneemt. Ook kwam er een vage reactie op de vragen over de gevolgen van de gestegen grondstofprijzen, hier is nog geen extra plan voor……..

En dan de bijzondere uitspraak dat het GVVP (Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan) maar geldt tot 2023 en dat dan de nieuwe gemeente oplossingen moet gaan zoeken voor verkeershinder in de Langestraat.

KORTOM ; EEN ZEER ZWAK OPTREDEN VAN DE KANT VAN HET COLLEGE. DE VELE VRAGEN EN OPMERKINGEN ZULLEN BEANTWOORD WORDEN IN INFORMATIEBRIEVEN. GAAT HET ALLEMAAL WEL GOED KOMEN OPDEZEMANIER!!!!

Schuiven naar boven