ONS Brielle

Uncategorized

Verzanding Haringvliet- Noordzeekust van invloed op toerisme Rockanje en Oostvoorne

Zorgen zijn groot

Er vindt verzanding plaats bij de kust rondom de monding van het Haringvliet. Het gaat om het gebied vanaf het strand van Oostvoorne tot en met de kust van Goeree-Overflakkee. Een coalitie van betrokken partijen is een onderzoek gestart naar de morfologische ontwikkeling, de oorzaak van de verzanding, de effecten en de toekomstperspectieven. Inmiddels zijn de eerste tussenresultaten bekend.vindt verzanding plaats bij de kust rondom de monding van het Haringvliet. Het gaat om het gebied vanaf het strand van Oostvoorne tot en met de kust van Goeree-Overflakkee. Een coalitie van betrokken partijen ( o.a. Gemeenten, provincie Zuid- Holland ) is een onderzoek gestart naar de morfologische ontwikkeling, de oorzaak van de verzanding, de effecten en de toekomstperspectieven. Inmiddels zijn de eerste tussenresultaten bekend.

Het strand van Rockanje kan steeds breder worden en veranderen in natuurlandschap, haven van Stellendam niet meer bereikbaar, andere Golfstroom langs de kust kan gevaar voor duinen oplopen etc. Kortom genoeg om de koppen bij elkaar te zetten. Dat gebeurt en is gebeurd. Een eerste onderzoek is uitgevoerd en overleg vindt plaats ook met de raadsleden van Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis. Wat hoe kunnen we inspelen op de veranderingen ?

( vanaf maandag document in downloads)

Overzicht welke onderwerpen de Gemeente Brielle nog gaat aanpakken is gewenst

ONSBrielle denkt dat het goed is dat we een overzicht krijgen van welke onderwerpen (projecten) bij de gemeente Brielle nog dit jaar aangepakt worden of opgestart. Tegelijkertijd is men nu bezig welke onderwerpen gezamenlijk nog voor 1 janauri 2023 moet worden geregeld. Denkt u daar bijvoorbeeld aan : aanvragen paspoorten, aangifte geboorten, waar kunt u terecht voor uw vragen en op welke manier gaat dat beantwoord worden etc. Aan dat laatste wordt hard gewerkt. Maar dan blijft over de vraag voor welke onderwerpen (projecten) is de gemeente Brielle  nog verantwoordelijk. We gaan erom vragen.

Raadsagenda 26 januari

De raadsagenda van 26 januari bevat veel hamerstukken (onderwerpen die in de commissies tot unanieme positieve adviezen hebben geleid):
* Evaluatie Arhi Protocol
* versterking preventie veld Jeugd
* samenstelling monumentencommissie

Verder:
* benoeming dhr P.Kroone tot commissielid VVD
* diverse ingekomen stukken

(voor inhoud diverse documenten verwijzen wij u naar site gemeente Brielle: vergadering gemeenteraad)
Aanvang raad : 20.00 digitaal via gemeentesite

 

Schriftelijke vragen over parkeren in Nicolaas Pieckstraat en evaluatie of alles is gerealiseerd volgens de bouwplannen

Aanleiding schriftelijke vragen (ONSBrielle en CDA)

Naar aanleiding van vragen van de Bewonersvereniging Rugge heeft ONS
Brielle (mevr . Dudink ) een vraag in de commissie Grondgebied gesteld over
het aantal gerealiseerde parkeerplaatsen bi j het nieuwbouwproject Nicolaas
Pieckstraat . De fracties van ONS Brielle en CDA willen aanvullend een aantal
schriftelijke vragen stellen om het hele bouwproject te evalueren . Dat lijkt
ons van belang om planning en realisatie te vergelijken en om van te leren
i.v.m. de aankomende nieuwbouw projecten . Tot  dusver “evalueert ” het College
alleen de financiën van dergelijke projecten , maar andere aspecten zijn
evenzeer van belang . Daarom onder staande vragen .
Ook de ontwikkelaar en aannemer( s ) kunnen hiervan leren .

Inhoud schriftelijke vragen:

1. Is het project volgens planning gerealiseerd. Zo niet, wat is/zijn de reden(en)?
2. Zijn de geplande aantallen sociale huur- en sociale koopwoningen gerealiseerd? En wat
zijn daarvan de huurprijzen?
3. Is het aantal geplande parkeerplaatsen gerealiseerd? (vraag al gesteld tijdens de
commissievergadering)
4. Is er tijdens de bouw schade aan de omgeving ontstaan? Zo ja, welke schade betrof dit en
heeft dit geleid tot schadevergoedingen en wie heeft die betaald?
5. Kan er een evaluatie uitgevoerd worden met de bewoners na bv een jaar over de
tevredenheid (o.a. energiegebruik, betaalbaarheid, gebreken) over de woning?

Financiële toekomst Gemeente Voorne aan Zee moet vooraf transparant zijn

De drie gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben alle drie hun begrotingen voor 2022 vastgesteld. De raden zijn verantwoordelijk voor hun eigen begroting. Maar in al deze begrotingen wordt vooruit gekeken naar de begroting van 2023 en verder. De Provincie Zuid-Holland houdt toezicht op de drie begrotingen vooral om te voorkomen dat er van te voren geen uitgaven gedaan worden die nadelig zullen zijn voor de begroting van Voorne aan Zee  (dus om te voorkomen dat we aan pot verteren doen).

De Provincie Zuid-Holland heeft de drie gemeenten gemeld dat ze geen bijzonder toezicht nodig hebben op hun vastgestelde begrotingen. Maar dan komt het: alle drie de gemeenten hebben opmerkingen gekregen over hun begroting en een doorkijkje naar de toekomst als ware er geen fusie, dus voor de begrotingen van de eigen gemeente. Wel nu als je nu leest in de brieven die de gemeenten hebben ontvangen, dan hebben alle drie de gemeenten opmerkingen gekregen, waarbij de risico’s voor de toekomst zijn vermeld en waarvan wordt gezegd ga dat als nog aanpakken.

En laten deze opmerkingen nu bij alle drie verschillend zijn. Nu moet er eerst een kadernota opgesteld worden  (afspraken wat je wil bereiken  met daarbij de financiële consequenties verwerkt worden worden voor de nieuwe begroting Voorne aan Zee. Nu wil ONSBrielle (gesteund door anderen ) dat de drie wethouders financiën de fusiecommissie (raden) inzichten geven in de mogelijke keuzes die gemaakt worden. Want dat betekent nog al wat!!!! En dat niet afwachtend als de kadernota wordt opgesteld , maar vooraf zodat keuzes zichtbaar worden .

Gisteravond in de fusiecommissie is Mevr . Den  Brok (wethouder financiën Hellevoetsluis) dit toegezegd!!

Deze week

Maandag 17 januari : Fusiecommissie 20.00 uur met o.a. de volgende onderwerpen: dienstverleningsconcept (zie verderop op deze pagina). de ivisie, harmonisatiebeleid en regelgeving (welke onderwerpen moeten we voor 1 janauri 2023 regelen), voorbereiding radenbijeenkomst en voorbereidingsproces om te komen tot de nieuwe gemeente Voorne aan Zee (via webcast Hellevoetsluis te volgen) 

Dinsdag 18 januari : Actualisatie Strategische Agenda Metropool Rotterdam den Haag: welke onderwerpen moeten we gezamenlijk oppakken (alleen raadsleden)

Woensdag 19 januari; Bijeenkomst voor raden over een onderzoek van de VNG (vereniging Nederlandse Gemeenten) : “Hoe kunnen de drie gemeenten fit aan de start verschijnen” en dan vooral gaat het over het sociaal domein.(alleen raadsleden )

Donderdag en Vrijdag 20 en 21 januari voorbereiden op raadsvergadering 26 januari

 

De Dienstverlening in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee

De dienstverlening aan de inwoners van een gemeente moet goed zijn; wellicht beter dan nu. Hier een overzicht welke onderwerpen in de fusiecommissie van maandag 17 janauri naar voren komen:

Over klanttevredenheid:

 Zet de inwoner en ondernemer centraal in onze dienstverlening.
 Streven naar een 8 voor klanttevredenheid.
 Richt een KCC (Klant Contact Centrum)  in, die een groot deel van je vragen beantwoord, (snelheid), waardoor de
backoffice werk goed kan doen (diepte).
 Zorg ervoor dat alle medewerkers voor iedereen, klant, collega en KCC, goed bereikbaar zijn.
 Reageer snel op mail en telefoon. Als je niet snel kan reageren, wees daar dan duidelijk over,
laat dit weten en vertel waar je mee bezig bent.
 Richt je ook bij een afwijzende boodschap op klanttevredenheid, bijvoorbeeld door het proces
goed en transparant in te richten en mee te denken als er alternatieven zijn.
 Maak gebruik van sociale media en gebruik daar voor bestemde tools.
 Voorkom alleen zenden.
 Tracht de dienstverlening en het contact met de inwoner en ondernemer naadloos te
organiseren (alsof de klant altijd maar met één persoon of afdeling te maken heeft).
 Denk na over de groep die je wil bereiken en pas daar je acties op aan.
 Maak dienstverlening inzichtelijk en tastbaar bij alle werkzaamheden van de gemeente,
bijvoorbeeld al door als vast item in bestuursvoorstellen op te nemen.

Over nabijheid:

 Maak duidelijk wat nabijheid betekent in een gemeente van 70.000 inwoners
 Geef ‘nabij de inwoner’ een bredere betekenis dan per se in de kern aanwezig zijn.
 Leer elkaar kennen (inwoner/ondernemer/collega/bestuurder) dit helpt de betrouwbaarheid
en de transparantie.
 Zorg dat digitaal werken ook maatwerk kan zijn en ontwikkel dit verder in de komende jaren.
Werk bijvoorbeeld met ‘mijn overheid’.
 Neem een voorbeeld aan bedrijven, bol.com, geef statusinformatie over vraag burger.
 Denk aan de uitstraling met als voorbeeld Coolblue; ‘alles voor een glimlach’.
 Maak gebruik van gespecialiseerde digitale ondersteuning, bijvoorbeeld voor de melding
openbare ruimte in plaats van de e-Suite.
 Zorg voor een wijkhuiskamer om contact te versterken; laagdrempelig, koffie met een fijne
sfeer (geen loket).

Over houding en gedrag:

 Besef dat het ook heel anders kan dan we nu doen.
 Houdt rekening met schaalsprong, wat betekent dit voor inwoners en ondernemers, maar ook
voor de collega’s.
 Een gemeente zou moeten werken als één afdeling qua ervaring van de inwoner of
ondernemer
 Aanraken is afmaken, gooi niet zomaar iets over de schutting.
 Gebruik in- en extern simpele taal bij communiceren, ook in brieven en mails.
 Denk aan de mindset van de medewerkers, hoe zorgen we voor verandering van het DNA?
 Geef vertrouwen; door collega’s aan inwoners en ondernemers.
 Geef vertrouwen en verantwoordelijkheid aan elkaar; bestuur, management en collega’s.

Parkeeronderzoek: technische manoeuvre : bewoners pas betrokken bij de uitvoering!!!!!

Rekenkamer geeft aanbevelingen over de betrokkenheid van inwoners bij beleid:

“De rekenkamerfunctie wil het college meegeven bewuste
afwegingen te maken op welke manier de verschillende groepen inwoners kunnen worden
geïnformeerd en betrokken. De betrokkenheidsanalyse kan helpen om juist die mensen te
betrekken die niet zelf de weg naar het gemeentehuis vinden.”

Echter bij het parkeeronderzoek naar de binnenstad worden de bewoners pas betrokken bij de uitvoering. En laat dat doen door de nieuwe gemeente!!!!!! als onderzoek gereed is………

Bommetjes worden alweer gelegd! Want een technisch onderzoek gaat uit van data en niet van de praktische zaken ingebracht door omwonenden. Kans op gedoe: erg groot!!!!

 

Schuiven naar boven