ONS Brielle

Duidelijke taal naar college n.a.v. Meeuwenoord

Bij de bespreking rond  de situatie rond de ontsluitingsweg Meeuwenoord heeft de fractie van ONSBrielle o.a. de volgende uitspraken gedaan:
* Een volksvertegenwoordiger baseert zijn of haar mening op:
a) de contacten met de inwoners
b) informatie verkregen via het college van B&W
c) duidelijke heldere procedures
d) eigen waarneming en onderzoek

  • Bij het onderwerp Ontsluitingsweg Meeuwenoord zijn zeker twee van de vier genoemde punten B) en C) niet goed gegaan

  • Het niet op de juiste verkeerde informatie (dus verkeerd voorgelicht) is een ernstig feit

* Na nader onderzoek blijkt dat het projectbeheer, de ambtelijke – bestuurlijke communicatie en het bewaken van de juridische afspraken onder de maat zijn geweest.
Dat dreunt na (niet in controle dus)
* Een ieder dient te beseffen dat de raad het hoogste politieke en besluit nemende orgaan is. Heeft ieder in Brielle dit wel in de gaten. Adviezen dienen in duidelijke procedures aangeboden te worden aan de raad. Ambtelijke adviezen zijn dienstbaar aan de raad.

*Projectbeheer is van het grootste belang en wordt door ONSBrielle nog eens nadrukkelijk onder de aandacht gebracht., vandaar dat het onderstaande uit een motie nadrukkelijk onze steun heeft:

UIT DE MOTIE (ZIE DOWNLOADS)

Draagt het college op:
– Nader te duiden hoe de uitgangspunten van bestuur en beheer (inclusief
verantwoordelijkheden en toezicht) in de ambtelijk-bestuurlijke aansturing van
projecten precies zijn aangepast en hoe hiermee de beheersing, aansturing en
verantwoording van projecten is vergroot. Bij deze duiding dient inzicht gegeven
te worden in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op ambtelijk en
bestuurlijk niveau.
– Nader te duiden welke maatregelen genomen zijn of worden om de communicatie
over projecten tussen college van B&W en gemeenteraad adequater en op een
kwalitatief hoger niveau vorm te geven;
– In heldere communicatie naar belanghebbende inwoners van Meeuwenoord
nadere informatie te verschaffen over de voorgenomen aanleg van de
ontsluitingsweg en uit te leggen wat er op hoofdlijnen is gebeurd sinds de
afspraken met de projectontwikkelaar;
– De conceptbrief aan de inwoners van Meeuwenoord voor consultatie voor te
leggen aan de leden van het presidium.

Het college was not amused met de motie

Duidelijke taal naar college n.a.v. Meeuwenoord

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven