ONS Brielle

Besluiten nemen in bijzondere omstandigheden

Bij de bespreking over de Toekomstvisie Voorne aan Zee is begonnen met het uitspreken van de volgende woorden:

Het zijn bijzondere tijden. De wereld om ons heen is op zijn zachts gezegd in beweging. Het Coronavirus is niet alleen een bedreiging voor ons lichamelijk welzijn, maar ook voor ons persoonlijk welzijn. En wat dacht u van de gevolgen voor ons maatschappelijk functioneren. Discussies verharden en ontspruiten in respectloos gedrag en bedreigingen. Daarbij een cocktail van onbehagelijke gevoelens welke bij velen leven over de manier waarop de overheid met bepaalde situaties omgaat (woningnood, toeslagaffaire, immigratie sores, versluierde armoedeval, gemankeerde participatie procedures, zorgval etc.) en de stoppen slaan bij een aantal compleet door. Fatsoenlijke gesprekken over verschillende standpunten komen moeizaam tot stand en de sociale media geven de mogelijkheid om

a.) anoniem van alles en nog wat te roepen

b.) met opzettelijke tweets en beweringen iedereen tegen elkaar op te zetten.

En denk nu niet dat ze ver weg zijn, ook in onze eigen omgeving gebeurt dit.

In deze geschetste omgeving moeten we vandaag een besluit nemen over de Toekomstvisie van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee

De volledige tekst is te vinden onder downloads

Handhaving in Brielle: moeizaam proces

Een aantal keren per week worden wij aangesproken op het niet handhaven van regels etc door de overheid. Voorbeelden zijn .m.b.t. het vuurwerk, het parkeren van vrachtwagens in de bebouwde kom (kort : om een boodschapje te doen bij de winkels Jumbo, Lidl en Albert Heijn), (lang voor een overnachting bijv. aan de Krammer. Maar ook zijn er regelmatig vraagtekens te zetten bij overlast meldingen en bijzonder bebouwingen in het landschap en verkeersproblematieken in de binnen stad en laatst bij de verkeersoverlast  bij de Anna Hoevestraat en de Vander Fuykstraat . Het is  niet zo dat de gemeente er geen oog voor heeft, maar de terreinen waar nu op gehandhaafd moet worden zijn heel breed (denk ook aan de handhaving en controles bij horeca i.v.m coronaregels). de politie beschikbaarheid staat enorm onder druk , zeker als er ook nog agenten geleverd moeten worden voor ME diensten zoals vrijdag j.l. in Rotterdam en ook de BOA’s doen hun best maar hebben zoals gezegd  een heel uitgebreid takenpakket . Uitbreiding van het aantal BOA’s heeft ONSbrielle al eens voor gesteld , maar….afgewezen….

De overtredingen gebeuren natuurlijk ook gewoon door inwoners zelf. Neem een voorbeeld over een 30 km zone in een wijk. veel klachten over te hard rijden, maar bij onderzoek bleken het gewoon de eigen buurtbewoners te zijn. Vuurwerk klachten, het zijn onze eigen kinderen die bij nacht en ontij over de straat zwalken en we geen zicht hebben of willen hebben hoe ze aan het vuurwerk komen. Vrachtverkeer welke toch door een woonwijk rijdt, maar de bedrijven daar niets van zeggen, want ja als er maar geleverd wordt…

Als we iets kunnen doen, dan moeten we dat niet laten, maar het aanspreken van anderen is ook niet altijd makkelijk zelfs en dat gebeurt ook er dreiging ontstaat.  We moeten het altijd ter sprake blijven brengen en de lokale overheid: toch nog eens overwegen om extra BOA’s aan te stellen

RES discussie geeft gevoeligheden tussen gemeenten aan

De recente discussie over het wel of niet plaatsen van windmolens in Voornes Duin geeft de gevoeligheid aan van dit deel van de RES discussie. Partij Westvoorne geeft aan dat het via een omweg toch mogelijk is om windmolens te plaatsen in Voornes Duin, D66 Westvoorne ontkent dit pertinent en zegt onomwonden dat er geen windmolens in dit gebied geplaatst worden.(zie beide publicaties in de regionale media) Eigenlijk willen ze het allebei niet , maar gaat dat ook gebeuren, want op 1 januari 2023 wordt het Gemeente Voorne aan Zee en dan liggen er drie uitspraken van de gemeenten:

Hellevoetsluis heeft voor de RES gestemd
Westvoorne heeft voor gestemd met allerlei voorbehouden
Brielle heeft tegen de RES gestemd

U snapt het dat gaat knellen.

ONSBrielle wil zover we dat kunnen en mogen zeggen ,zeker geen windmolens in het Voornes Duin.

Ter Herinnering :

Om de onderstaande redenen heeft de ONSBrielle fractie besloten, een aantal maanden geleden, tegen de voorstellen van de RES te stemmen :

* onvoldoende onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van windturbines

* onvoldoende samenhang tussen de ruimtelijke effecten van de RES en andere wensen mbt tot de omgeving (integrale visie ontbreekt) landschapsvisie

* losse zonnevelden in ons landschap niet aanvaardbaar zijn

* onvoldoende gelopen participatietraject en

* onvoldoende uitgewerkte mogelijkheden voor inwoners om te participeren in de alternatieve energie-oplossingen, lokaal eigendom te weinig wordt nagestreefd

* onvoldoende aandacht is voor een isolatiebeleid

(Onze bijdrage is te vinden in Downloads)

 

Woensdag 25 november gemeenteraad over Toekomst Visie Voorne aan Zee

Woensdag 24 november is er een gemeenteraad , 20.00 uur digitaal te volgen, met o.a. de volgende onderwerpen:

  • Toekomst Visie Voorne aan Zee
    Het zelfde voorstel komt in alle raden van Voorne op tafel. De verwachting is dat dit na bespreking wordt aangenomen)*
  • De volgende Hamerstukken (zijn reeds door de commissies besproken en unaniem positief geadviseerd)
    * Briels Palet (Kleur en vormgeving van meubilair etc. in de gemeente Brielle)
    * Risicoprofiel Rotterdam Rijnmond 2022 – 2025

)* HET WETSONTWERP GMEENTE VOORNE AAN ZEE IS AFGELOPEN WEEK AANGEBODEN DOOR DE MINISTERRAAD AAN DE TWEEDE KAMER TER BEHANDELING

 

Brandbrief over verkeerssituatie omgeving Anna Hoevestraat Brielle

Alle fracties en het college hebben een brandbrief ontvangen over de verkeerssituatie op de Anna Hoevestraat. Deze straat wordt veel gebruikt als doorgaansroute naar de Kloosterweg. Er zijn allerlei maatregelen getroffen o.a. wegdek aanpassing , borden etc. , maar de realiteit is dat het allemaal niet helpt en er geen handhaving is en als deze er is , is deze incidenteel. Dit vraagstuk behoeft dringende aandacht .

QUICK SCAN LOKALE DEMOCRATIE: een eerste conclusie

In de afgelopen tijd is er een Quickscan lokale democratie uitgevoerd onder inwoners, ambtenaren, collegeleden en raadsleden in de toekomstige gemeente Voorne aan Zee. Hoewel het deelname percentage laag is (u krijgt de volledige ingevulde Quickscan nog gepubliceerd) kan er een voorlopige conclusie worden getrokken. Deze conclusie zal nu verder worden uitgewerkt. Wel heel bijzonder dat dit nu juist de bevindingen zijn van de factie van ONSBrielle!!!!

Zoeken naar mogelijkheden om inwoners meer bij democratisch proces te betrekken

Het is van belang dat inwoners meer en meer bij hun omgeving worden betrokken.

Een voorbeeld is de Tilburgertafel . Daar is met het doel “het opstellen van een Transitievisie Warmte” een manier toegepast waarin vele inwoners bij betrokken raakten . Een voorbeeld naar een zoektocht om dit ook bij ons (Gemeente Voorne aan Zee ) nader te bekijken

Het artikel vindt u bij downloads

 

Voorbereiding nieuwe stappen in het fusieproces

Op 24 november wordt de toekomstvisie voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee in de raad vastgesteld. In dezelfde periode gaat dit ook gebeuren in Hellevoetsluis en Westvoorne.

Maar ook de vervolgstappen zullen verkend en uitgewerkt moeten worden in een vergadering van de fusiecommissie van 22 november a.s. met onder andere de volgende onderwerpen:

Gebiedsprogramma Voorne aan Zee
* We moeten vaststellen waar we rekening mee moeten houden in het gebied van onze nieuwe gemeente. Denk hierbij als; Land- en Tuinbouw, Natuur, Toerisme, Leefbaarheid kernen met o.a. woningbouw en mobiliteit, Energietransitie. Dit moet uitgewerkt worden

Harmonisatie Proces Voorne aan Zee
* Hoe gaan we ervoor zorgen dat de overgang naar de nieuwe gemeente voor de inwoners geen of bijna geen gevolgen heeft als het over de dienstverlening gaat, als het over de kosten gaat etc. Het moet duidelijk worden wat er geregeld is per 1 januari 2023 en wat daarna nog geregeld moet worden.

Besturingsvisie Voorne aan Zee
* Is het bestuur dichtbij, hoe gaat dat geregeld worden. Vindt er participatie plaats, hoe wordt dat geregeld in wijken en dorpen

Voorbereidingsproces Voorne aan Zee
* Het is belangrijk dat er op een rijtje gezet wordt en is hoe we naar een nieuwe gemeente toegaan en wat daar voor geregeld moet worden

(Voor de volledige agenda met documenten verwijzen wij u naar de site van de gemeente Brielle)

 

Toekomstvisie Voorne aan Zee nu bij downloads

Communicatieberichten, krantenartikelen : er wordt gedaan of het al door de raden is goed gekeurd. Nu zal dat waarschijnlijk wel, maar het is niet chique de positie van de raden (met hun beslissing bevoegdheid ) naar de achtergrond te schuiven.

Voor diegenen die het gehele document wil lezen : zie downloads
Wilt u ook alle bijlagen lezen dan verwijzen wij u nar de afzonderlijke websites van de gemeenten.

Schuiven naar boven